Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Departamentu Świadczeń Zdrowotnych

07-11-2003

KOMUNIKAT

Departamentu Świadczeń Zdrowotnych

W związku z pytaniami oferentów dotyczącymi składania ofert w Konkursie Ofert 2004, uprzejmie informujemy, co następuje:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

1. W związku z brakiem ankiet przy zapytaniach ofertowych dla pediatrycznych poradni specjalistycznych należy przygotować formularz ofertowy dla poradni pediatrycznej, szczegółowo wypełniając wszystkie zakładki, szczególnie w części dotyczącej personelu i sprzętu w oparciu o pytania z ankiety dla jednoimiennej poradni dla dorosłych

2. W przypadku wcześniejszego złożenia oferty w wyżej wymienionych zakresach należy złożyć oświadczenie w formie pisemnej obejmujące elementy z ankiety dla jednoimiennej poradni dla dorosłych

3. W przypadku braku ankiety dla poradni o szczegółowej specjalności - należy przygotować formularz ofertowy dla tej poradni wypełniając wszystkie zakładki, szczególnie w części dotyczącej personelu i sprzętu w oparciu o pytania z ankiety dla poradni o specjalności z grupy głównej (załącznik nr 1) np. poradnia okresu przekwitania - ankieta wg wzoru dla poradni ginekologiczno-położniczej

4. W przypadku wcześniejszego złożenia oferty w zakresach wymienionych w punkcie 3, należy złożyć oświadczenie w formie pisemnej obejmujące elementy z ankiety dla poradni z grupy głównej (załącznik nr 1) np. poradnia okresu przekwitania - ankieta wg wzoru dla poradni ginekologiczno-położniczej

5. W przypadku ofert na poradnię gastroenterologiczną lub chorób jelitowych dane dotyczące sprzętu lub personelu należy wypełnić w oparciu o ankietę z zakresu poradni gastrologicznej, a w poradni gruźlicy i chorób płuc wg wzoru ankiety pulmonologicznej.

UWAGA!

Powyższe zalecenia dotyczą świadczeniodawców w oddziałach NFZ, w których nie przedstawiono dotychczas odrębnych rozwiązań w tym zakresie.

6. Nie ma ankiet dla zapytań ofertowych poradnia chorób wewnętrznych i poradnia pediatryczna ponieważ NFZ nie kontraktuje takich produktów.

7. W zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych:

  • świadczeniodawcy wykonujący angiografię fluoresceinową, indocjaninową i subtrakcyjną wypełniają ankietę dla pracowni RTG zabiegowej (poszczególne badania nie są produktem, więc nie ma dla nich oddzielnych ankiet).
  • świadczeniodawcy wykonujący scyntygrafię, limfoscyntygrafię i SPECT wypełniają ankietę dla zakładu medycyny nuklearnej (uzasadnienie jw.)
  • świadczeniodawcy wykonujący urografię wypełniają ankietę dla pracowni RTG ogólnej (uzasadnienie jw.)
  • świadczeniodawcy wykonujący badanie echokardiograficzne wypełniają ankietę dla pracowni USG (uzasadnienie jw.).

stomatologii

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2004 roku w rodzaju świadczeń zdrowotnych leczenie stomatologiczne", znajdują się następujące zapisy dotyczące realizacji świadczeń ortodontycznych:

  • "Umowę o świadczenia ortodontyczne może realizować wyłącznie lekarz specjalista z dziedziny ortodoncji.
  • W przypadku braku możliwości zabezpieczenia ubezpieczonym właściwej dostępności do świadczeń ortodontycznych Fundusz może odstąpić od tej zasady".

Zgodnie ze stanowiskiem Pani prof. dr hab. Grażyny Śmiech-Słomkowskiej - Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ortodoncji, decyzja Oddziału NFZ o odstąpieniu od powyższej zasady musi być poprzedzona uzyskaniem pozytywnej opinii Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ortodoncji, właściwego dla województwa.

Lecznictwo szpitalne

1. Kontraktowanie świadczeń ambulatoryjnych w placówkach typu pogotowie ratunkowe odbywać się będzie poprzez wypełnienie ankiety oraz złożenie oferty dla "Ambulatorium ogólnego" z rodzaju "Lecznictwo szpitalne" (kod produktu: 403301000803). Dotyczy to wyłącznie ambulatoriów, które spełniają wymagania określone dla "Izby przyjęć" (patrz: "Lecznictwo szpitalne" - Materiały informacyjne, str. 2; akapit "Świadczenia w Izbie Przyjęć") .

Ratownictwo medyczne

1. Opisane w "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2004 roku w rodzaju świadczeń zdrowotnych Ratownictwo Medyczne" organizacja, kwalifikacje personelu i wyposażenie w sprzęt należy traktować jako model docelowy. Ze względu na istniejącą na terenie Polski różnorodność w zakresie organizacji, kwalifikacji personelu i wyposażenia w sprzęt do zabezpieczenia świadczeń na danym terenie należy przyjąć aktualnie istniejące możliwości.

2. Ze względu na istniejącą na terenie Polski różnorodność należy do zabezpieczenia świadczeń w tym zakresie przyjąć aktualne możliwości na danym terenie, a brak dostępu do numeru telefonu 999 nie może być warunkiem odrzucenia oferty.

3. Z wymogów formalnych należy przyjąć rejestr zespołów "R" i "W" w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej wojewody.

4. Świadczeniodawca w ciągu miesiąca po podpisaniu umowy zobowiązany jest dostarczyć do Oddziału NFZ wypisu z rejestru jednostek Ratownictwa Medycznego.

Rehabilitacja

1. Pojawiające się w Katalogu zakresu zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych, (punkt 36, 37, 38, 49), nazwy urządzeń leczniczych (Magnetronic, Sollux, Aquavibron) są tylko nazwami własnymi. Dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń rehabilitacyjnych aparatami innymi spośród stosowanych i akceptowanych w tych rodzajach terapii.

2. Pojawiający się w Ankiecie zapis "Zakład fizjoterapii medycznej" oznacza Zakład rehabilitacji medycznej.

Departament Świadczeń Zdrowotnych

Warszawa 2003-11-06


źródło - Departament Świadczeń Zdrowotnych
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności