Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL w sprawie dyżurów aptecznych

Ważne!
22-01-2024

Komunikat dla podmiotów prowadzących aptekę w sprawie pełnienia dyżurów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Podstawowe informacje

„Dyżury apteczne” to forma finansowania ze środków publicznych dyżurów pełnionych w aptekach ogólnodostępnych w dni wolne od pracy i w porze nocnej.

Przepisy wprowadzające możliwość wyznaczenia aptek do pełnienia dyżurów finansowanych ze środków Funduszu weszły w życie 1 stycznia 2024 r.[1]

Komu przysługuje finansowanie

Finansowaniu ze środków Funduszu podlegają dyżury przeprowadzone w aptece ogólnodostępnej, wskazane w uchwale zarządu powiatu[2].

Jeżeli zarząd powiatu wskaże w uchwale kilka aptek do pełnienia dyżurów w poszczególnych dniach (nierównocześnie), Fundusz sfinansuje dyżury osobno w każdej z wyznaczonych aptek.

WAŻNE!

Fundusz pokrywa koszt jednego dyżuru danego rodzaju w konkretnym dniu. Na przykład, jeżeli do pełnienia dyżuru jednego rodzaju w konkretnym dniu, zostaną wyznaczone dwie apteki, finansowanie ze środków Funduszu przysługuje jednej aptece.

Rodzaje dyżurów i przedziały czasowe

Dyżury finansowane przez Fundusz dzielą się na pełnione:

 1. w dzień wolny od pracy przez 4 godziny zegarowe w przedziale między godziną 10:00 a 18:00,
 2. w porze nocnej przez 2 godziny zegarowe w przedziale między godziną 19:00 a 23:00.

Dyżur w dzień wolny od pracy obejmuje:

 1. niedziele,
 2. dni:
 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dyżur w porze nocnej obejmuje:

każdy dzień roku kalendarzowego – od godz. 19.00 do 23.00 (w tym weekendy oraz dni świąteczne).

Czy dyżur w porze nocnej może być pełniony w dzień wolny od pracy?

Finansowanie dyżuru w dzień wolny od pracy nie wyklucza finansowania przez Fundusz dyżuru w porze nocnej.

Ile wynosi wynagrodzenie za godzinę dyżuru

Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za godzinę pełnionego dyżuru jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Godzina dyżuru to wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie o równowartości 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenie godzinowe jest waloryzowane.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi: 4242 zł, zatem 3,5% tej kwoty to 148,47 zł za godzinę dyżuru.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. będzie to kwota odpowiednio: 4300 zł, co w przeliczeniu daje 150,50 zł za godzinę dyżuru.

Co jeżeli zarząd powiatu wyznaczy dłuższe dyżury?

Zarząd powiatu może wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżuru ponad 4 godziny w dzień wolny od pracy lub ponad 2 godziny w porze nocnej. W tej sytuacji powiat z własnych środków finansuje godziny dyżuru apteki ponad wymiar, za który płaci Fundusz.

Jak zawrzeć umowę z Funduszem

Aby podpisać umowę, oddział wojewódzki NFZ przekaże aptece wskazanej do dyżurowania w uchwale zarządu powiatu informację w Portalu NFZ (Portal świadczeniodawcy/SZOI) o rozpoczęciu postępowania w sprawie zawarcia umowy.

W zawiadomieniu Fundusz wezwie podmiot prowadzący aptekę do uzupełnienia niezbędnych danych w Portalu NFZ, które dotyczą harmonogramu dyżurów oraz do przekazania dokumentacji – wniosku w sprawie numeru rachunku bankowego i pełnomocnictwa – jeżeli jest ustanowione.

Po uzyskaniu prawidłowych, kompletnych informacji i dokumentów oraz po zatwierdzeniu w oddziale Funduszu uzupełnionego przez aptekę harmonogramu, Fundusz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, prześle podmiotowi prowadzącemu aptekę umowę w celu jej podpisania lub poinformuje podmiot o możliwości podpisania umowy w siedzibie oddziału Funduszu.

Co z dyżurami przeprowadzonymi przed zawarciem umowy z Funduszem?

Taka sytuacja może wystąpić w przypadkach, gdy uchwała zarządu powiatu ma określony krótki termin wejścia w życie od czasu jej wydania albo, gdy np. wchodzi w życie z dniem jej wydania, co z oczywistych względów może powodować sytuacje przeprowadzenia dyżurów w aptece, zanim podmiot prowadzący aptekę podpisze z Funduszem umowę.

Należy przy tym zaznaczyć, że za wszystkie określone w uchwale dyżury podlegające finansowaniu ze środków Funduszu, aptece przysługuje wynagrodzenie.

Jak wygląda rozliczanie z NFZ?

Podstawę rozliczeń i płatności za dyżury udzielone w okresie rozliczeniowym stanowią rachunek (lub faktura) oraz zestawienie liczby godzin przeprowadzonych dyżurów.

Wzór zestawienia oraz pozostałe informacje dotyczące rozliczeń określone zostały w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [link] z 29 grudnia 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece[3].

Akt prawny: Zarzadzenie-193_2023_DGL

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Skontaktuj się z naszymi oddziałami wojewódzkimi, aby szczegółowo omówić indywidualne pytania i rozwiać wątpliwości.

Zobacz też: Informacje Ministerstwa Zdrowia w sprawie dyżurów aptecznych (w formie pytań i odpowiedzi)

 

[1] Art. 94 ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.)

[2] Art. 94 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.)

Wszystkie aktualności