Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniobiorców

31-01-2018

Komunikat dla świadczeniobiorców w sprawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich uszczegółowienie znajduje się w innych – szczególnych – przepisach prawa.

Narodowy Fundusz Zdrowia działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wskazanych w tej ustawie podmiotów (m.in. pacjentów - świadczeniobiorców). Przetwarzanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych osobowych odbywa się zatem na podstawie przepisów prawa oraz ma na celu m.in. kontrolę przestrzegania zasad: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Każda osoba może wystąpić do administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych, uzasadniając żądanie swoją szczególną sytuacją. Z takim żądaniem można wystąpić, jedynie wówczas, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli wtedy, gdy wykorzystywanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jak również wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Żądanie takie nie jest jednak dopuszczalne, gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie innej przesłanki legalizacyjnej, w tym na podstawie przepisu prawa tj. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która
to przesłanka stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z powyższym żądanie zaprzestania przetwarzania danych bądź odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie może być zrealizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

 

Wszystkie aktualności