Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

29-10-2014

Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), świadczeniodawca zobowiązany jest do wydawania świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, niezależnie od karty informacyjnej:

  • skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej,
  • recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej,
  • zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.

Mając powyższe na względzie uprasza się świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego do przestrzegania przedmiotowych przepisów i wydawania świadczeniobiorcy skierowań, recept oraz zleceń zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie informacyjnej po leczeniu szpitalnym.

Wszystkie aktualności