Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-03-2013

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji

W związku z częstymi przypadkami nieprawidłowego postępowania świadczeniodawców w przypadku weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej osób legitymujących się dokumentami uprawniającymi do świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji wystawionymi przez instytucje innych państw członkowskich UE/EFTA przypominamy, że prawidłowa procedura postępowania jest następująca:

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy pacjent posiada prawo do świadczeń na podstawie przepisów unijnych. Pacjent, który ma prawo do świadczeń na podstawie przepisów unijnych (tzw. przepisów o koordynacji), nie podlega weryfikacji w systemie eWUŚ. Należy poprosić go o okazanie jednego z wymienionych poniżej dokumentów, wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ,
  • formularz E112/S2/S3,
  • formularz E123/DA1 albo
  • poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i dalej postępować zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania świadczeń pacjentom uprawnionym z innych państw UE/EFTA.

Świadczeniodawcy, którzy pomimo okazania przez pacjenta jednego z wymienionych dokumentów unijnych, dokonają weryfikacji w systemie eWUŚ (lub dokonali tej weryfikacji przed pojawieniem się pacjenta w placówce, korzystając z automatycznej weryfikacji listy osób umówionych na bieżący dzień) i otrzymają odpowiedź pozytywną wraz z kodem autoryzacji, powinni jednak rozliczyć świadczenie na podstawie przepisów o koordynacji.

System informatyczny świadczeniodawcy powinien być skonstruowany w taki sposób, aby po zaewidencjonowaniu dokumentu UE/EFTA - pomimo otrzymania z Funduszu kodu autoryzacji eWUŚ - umożliwiał zakwalifikowanie świadczenie do rozliczenia na podstawie przepisów o koordynacji. Zasada ta dotyczy również świadczeń trwających dłużej niż 1 dzień, gdzie dokument uprawniający wydany przez instytucję innego państwa UE/EFTA, okazany przy przyjęciu pacjenta, powinien być zaewidencjonowany w systemie informatycznym świadczeniodawcy. W przypadku automatycznego odpytywania systemu eWUŚ w okresie obowiązywania tego dokumentu i otrzymania kodów autoryzacyjnych, tytuł UE jest nadrzędny i świadczeniodawca powinien rozliczyć świadczenie na podstawie przepisów unijnych.

Wszystkie aktualności