Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

16-01-2013

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012 r.) oraz informacją ministerstwa dotyczącą jego stosowania w zakresie obowiązywania oświadczenia w okresie dłuższym niż jeden dzień (dzień jego podpisania) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych przypominamy, że przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.

W danych dotyczących okresów finansowania może być wykazany:

  • dokument elektroniczny (kod autoryzacyjny) otrzymany z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, który potwierdza prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na konkretny jeden dzień,
  • dokument lub oświadczenie, które potwierdzają prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej na określony dokumentem okres obowiązywania (więcej niż jeden dzień). Wskazanie oświadczenia na okres dłuższy niż 1 dzień obowiązuje w ramach jednego świadczenia do momentu przekazania przez pacjenta informacji o zmianie podstawy uprawnienia. W takim przypadku konieczne jest przekazanie kolejnego oświadczenia wskazującego na inną niż poprzednia podstawa uprawnienia lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Przykład 1

W przypadku, gdy świadczenie trwało od 1.01 do 10.01.2013 r. wszystkie 10 dni musi być objęte przez odpowiednie okresy finansowania np.:

  • W przypadku codziennego korzystania z systemu eWUŚ, każdy dzień oddzielnym kodem autoryzacyjnym tj. dziesięć jednodniowych okresów finansowania z tytułem uprawnień EL (dokument elektroniczny) i dokumentem of-dokument-el wydanym na odpowiedni dzień lub
  • Pierwszy dzień poprzez uzyskany kod autoryzacyjny zgodnie z powyższym przykładem, natomiast od 2 do 10 dnia okres finansowania np. z tytułem uprawnień N (decyzja wójta) wraz z odpowiednim dokumentem np. of-decyzja.

Dla zestawów świadczeń rozliczanych w ramach umów na rok 2013 (również tych rozpoczętych przed 1 stycznia 2013 r.) w komunikacie sprawozdawczym XML musi być przekazany element //okres-fin-zest-swiadcz ze wskazaniem dokumentu uprawniającego (z wyjątkiem tytułów: T, RM, B, UP).

Natomiast dla świadczeń rozpoczętych przed 1.01.2013 r. w okresie od dnia rozpoczęcia świadczenia do dnia 31.12.2012 r. wymagane jest wskazanie okresu finansowania wraz z rzeczywistym tytułem uprawnień i w przypadku, gdy:

  • podstawą uprawnienia do świadczeń jest tytuł objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (U) nie wymagane jest przekazanie informacji o dokumencie potwierdzającym prawo do świadczeń (analogicznie jak w roku 2012);
  • podstawą uprawnienia do świadczeń jest tytuł inny niż U (z wyjątkiem tytułów: T, RM, B, UP), wymagane jest wskazanie dokumentu wraz z wymaganymi danymi (odpowiednimi atrybutami opisanymi w komunikacie XML).

Przykład 2

W przypadku, gdy świadczenie trwało od 15.12.2012 r. do 10.01.2013 r. wszystkie dni muszą być objęte przez odpowiednie okresy finansowania np.:

  • od 15.12.2012 r. do 31.12.2012 r. okres finansowania ze wskazanym tytułem uprawnień ubezpieczony (U) bez konieczności wskazania dokumentu np. of-rmua;
  • od 01.01.2013 r. do 10.01.2013 r. zgodnie z przykładem 1.1 lub 1.2.

Dodatkowo w początkowym okresie wdrażania systemu eWUŚ, dla świadczeń zrealizowanych w miesiącu styczniu 2013 roku (tj. data od i do okresu finansowania zawiera się pomiędzy 01.01.2013 r. a 31.01.2013 r. ) w szczególności dla świadczeń długoterminowych rozliczanych w osobodniach na podstawie uprawnienia z tytułu ubezpieczenia (U) możliwe jest przekazanie danych tylko o typie dokumentu uprawniającego (wykazanie samego elementu z dokumentem np. "of-rmua" bez wypełniania wymaganych atrybutów np. nip, miesiąc, rok). Zasada ta obowiązuje tylko dla następujących dokumentów: of-karta, of-rmua, of-leg-ubezp, of-leg-em, of-zgloszenie, of-zaswiadczenie, of-inny, które mogą być wykazane wraz z tytułem uprawnienia ubezpieczony (U). Dla innych tytułów uprawnień obowiązujące jest wykazanie dokumentów zgodnie z komunikatem XML.

Przykład 3

W przypadku, gdy świadczenie trwało od 01.01.2013 r. do 10.01.2013 r. wszystkie dni muszą być objęte przez odpowiednie okresy finansowania np.:

  • od 01.01.2013 r. do 10.01.2013 r. okres finansowania ze wskazanym tytułem uprawnień ubezpieczony (U) wskazanym dokumentem np. of-rmua natomiast bez konieczności wskazania danych dokumentu tj. nip, miesiąc, rok.

Jednocześnie przypominamy, że od lutego wymagane będzie przekazywanie dla tytułu U pełnych danych o dokumentach.

Wszystkie aktualności