Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28-03-2007

Informacja dotycząca przekazywania przez świadczeniodawców danych sprawozdawczych z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2007 roku.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) świadczeniodawcy od 1 kwietnia 2007 roku mają obowiązek gromadzić i przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia następujące dane:

1) średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych;

2) średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na określone procedury oraz na leczenie w ramach programów terapeutycznych i na świadczenia z zakresu chemioterapii;

3) średni rzeczywisty czas oczekiwania oraz łączną liczbę osób oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Wymienione powyżej dane statystyczne świadczeniodawcy są zobowiązani przekazywać do właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia komunikatem danych o listach oczekujących, przyjętym zarządzeniem Nr 119/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2007 roku. Dane określone w punktach 1 i 2 świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać do dnia 1 kwietnia 2008 roku, natomiast dane określone w punkcie 3 odnoszą się tylko do osób wpisywanych na listę od 1 stycznia 2007 roku.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas stosowane formaty przekazywania danych dotyczących list oczekujących z dniem 1 kwietnia 2007 roku przestają funkcjonować, co oznacza, że takie komunikaty będą automatycznie odrzucane przez oddziały wojewódzkie NFZ. W związku z powyższym i zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia dane dotyczące list oczekujących ze stanem na 31 marca 2007 roku należy przekazać nowym komunikatem XML do dnia 20 kwietnia 2007 roku (wyjątkowo dłuższy termin). Każde kolejne sprawozdanie należy przekazywać do 10 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu sprawozdawczym (np. sprawozdanie ze stanem na koniec maja należy przesłać do 10 czerwca).

Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ pod koniec marca 2007 roku zostaną udostępnione aktualizacje oprogramowania KS-SWD oraz Pakiet Świadczeniodawcy, umożliwiające przygotowanie statystyk dla Narodowego Funduszu Zdrowia w nowym formacie. Ponownie przypominamy, że istnieje możliwość korzystania z innych aplikacji generujących pliki XML zgodne z obowiązującym od 1 kwietnia 2007 roku formatem.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na następujące elementy komunikatu danych o listach oczekujących:

  • element "lista-oczek" atrybut "zakres-danych": w przypadku aktualnie zbieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych atrybut ten będzie zawsze przyjmował wartość "S";
  • element "lista-oczek" atrybut "NFZ:id-tech-kom-org": prosimy o przekazywanie identyfikatora technicznego komórki organizacyjnej świadczeniodawcy niezależnie
  • od podawania identyfikatora komórki organizacyjnej wg księgi rejestrowej RZOZ w elemencie "lista-oczek" atrybucie "id-kom-org". Identyfikatory techniczne komórek organizacyjnych świadczeniodawcy można sprawdzić pod adresem http://aplikacje.nfz.gov.pl/swd.
  • element "lista-oczek" atrybut "kod-proc": kod procedury medycznej należy podać zgodnie z dotychczas obowiązującym słownikiem procedur, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji;
  • element "lista-oczek" atrybut "data-oceny": należy podać datę ostatniej oceny kolejki przez zespół oceny przyjęć powołany przez świadczeniodawcę;
  • element "podzbior-ocz" atrybut "rzecz-czas-oczek": średni rzeczywisty czas oczekiwania należy obliczyć zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w odniesieniu tylko do osób wpisanych na listę oczekujących w 2007 roku i z niej skreślonych w miesiącu sprawozdawczym.

Zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) świadczeniobiorcy, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, powinni być przyjmowani w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia. W związku z powyższym tego rodzaju świadczeniobiorcy nie powinny być uwzględniani w statystykach dla Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących list oczekujących.

Informujemy, że liczbę osób oczekujących i średnie czasy oczekiwania należy podać jedynie w odniesieniu do komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia i które znajdują się w załączonym wykazie komórek organizacyjnych. W przypadku braku osób oczekujących w poszczególnych miejscach udzielania świadczeń spełniających powyższe warunki kolejka musi być wykazywana z liczbą i średnim czasem oczekiwania równym "0". Tego rodzaju kolejkę należy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sporządzić w rozbiciu na przypadki pilne oraz stabilne.

Prosimy również przy sporządzaniu statystyki dla Narodowego Funduszu Zdrowia nie uwzględniać w liczbie osób oczekujących do komórki organizacyjnej świadczeniobiorców, którzy czekają na jedno ze świadczeń określone w załączonym słowniku procedur. Dla przykładu jeśli świadczeniobiorca oczekuje jedynie na procedurę o kodzie 30002 "Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)", nie powinien być uwzględniany przy sporządzaniu informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń w oddziale okulistycznym. Tego rodzaju świadczeniobiorców należy brać pod uwagę wyłącznie przy opracowywaniu danych statystycznych odnośnie list oczekujących na wybrane procedury.

Aktualny słownik procedur oraz wykaz komórek organizacyjnych wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących będą zawsze publikowane na stronie WWW Narodowego Funduszu Zdrowa.


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 28.03.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.09.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności