Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30-03-2015

Informacja dla świadczeniodawców dotycząca wymogu przekazania danych o adresie zamieszkania w kontekście świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym, udzielonych osobie bezdomnej.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji i przekazywania danych sprawozdawczych o świadczeniach związanych z leczeniem onkologicznym, w szczególności dotyczących sprawozdawania miejsca zamieszkania w kontekście osoby bezdomnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że właściwym postępowaniem w sprawie jest odniesienie do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia o receptach lekarskich (Dz.U.2014.319 j.t.). W związku z powyższym, w danych sprawozdawczych dotyczących miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, któremu zostały udzielone świadczenia należy wskazać między innymi:

adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):

  • miejsca zamieszkania albo
  • miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
  • miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy (ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) , albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.).

Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uznaje się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności