Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

31-03-2015

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości za pomocą szczegółowego komunikatu XML SWIAD (dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych ) w wersji 8.7.0.

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa NFZ  nr  16/2015/DI oraz mając na uwadze konieczność dostosowania systemów informatycznych świadczeniodawców do obsługi nowego formatu SWIAD w wersji 8.7.0 informujemy, że sprawozdania za okres kwiecień 2015 roku będą mogły być przekazywane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów (OWU) od 1 maja 2015 roku. Jednocześnie informujemy, że świadczenia przekazane wcześniej będą odrzucane przez system NFZ.

Ponadto, ze względu na krótki termin na dostosowanie systemów świadczeniodawców, obowiązek przekazywania danych sprawozdawczych podzielony został na 2 etapy:

Etap I  - Dane przekazywane w okresie sprawozdawczym począwszy od 1 kwietnia 2015 r.

W ramach tego etapu wprowadzone zostały zmiany wynikające głównie z zapisów Rozporządzania MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, które zgodnie z ww. rozporządzeniem wchodzą w życie od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 roku, w tym m.in:

 • element <nfz:zestaw-wyk-bad-poz> dot. nowej sprawozdawczości zrealizowanych badań diagnostycznych co do nr PESEL
 • element <zakwaterowanie> dot. informacji o zakwaterowaniu pacjenta
 • element <kontyn-lecz> dot. kontynuacja leczenia pacjenta dla AOS
 • atrybuty: ‘czas-przyj’, ‘czas-wypis’, ‘nfz:powod-przyjec’, elementu <dane-swiadczenia> dot. SOR oraz czasu przyjęcia dla chirurgii naczyniowej
 • atrybut ‘kod-klasyfikacji’ elementu <przyczyna> dot. klasyfikacji ORPHANET
 • element <of-karta-pobyt> dot. nowego dokumentu karty pobytu, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach
 • elementy <nfz:lista-oczek-dilo>, <nfz:brak-wpisu-dilo>, <nfz:wpis-dilo> dot. wpisu na kolejkę oczekujących dla DILO
 • element <nfz:sesja> dot. dodatnia opisów doprecyzowujących oraz dodania dwóch nowych wartości: proces diagnostyczny i terapeutyczny
 • element <nfz:ocena-sprawn> dot. oceny sprawności wg ZUBRODA-ECOG-WHO

 

Etap II  - Dane przekazywane w okresie sprawozdawczym począwszy od 1 maja 2015 r.:

W ramach tego etapu wprowadzone zostały dodatkowe zmiany wynikające z zapisów Rozporządzania MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych wynikających z §3 ust. 8 pkt 6 tj. obowiązku gromadzenia i sprawozdawania innych danych, niż wskazanych w rozporządzeniu o danych tj. informacji niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, w tym m.in:

 • atrybut ‘nfz:odlezyny’ elementu <przyjecie>
 • atrybut ‘nfz:odlezyny’ elementu <wypis>
 • element <nfz:orzeczenie>
 • element <nfz:zabieg-oper>
 • element <nfz:mleczany>
 • element <nfz:rozpoczecie-lecz>
 • element <nfz:charakt-oaiit>
 • atrybut ‘data-faktury’ elementu <nfz:faktura-zakup>
 • atrybut ‘nfz:typ-swd’ elementu <swd-zlec>

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności