Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

06-05-2015

Komunikat dla świadczeniodawców ws.  wpisów pacjentów na listy oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że świadczeniodawca ma obowiązek wpisania pacjenta na listę oczekujących także w sytuacji, gdy przewidywany termin realizacji świadczenia medycznego będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy danej placówki medycznej z oddziałem wojewódzkim NFZ.

W sytuacji, gdy po zakończeniu umowy z NFZ na listach oczekujących danej placówki nadal znajdują się pacjenci, którzy nie uzyskali świadczenia, świadczeniodawca jest zobowiązany wydać tym pacjentom zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących, a w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań - dodatkowo oryginały złożonych przez pacjentów skierowań.  Zaświadczenie musi zawierać datę zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy, ponieważ data ta ma być brana pod uwagę przy wyznaczaniu terminu udzielenia danego świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.

Sposób postępowania świadczeniodawcy po zakończeniu umowy reguluje  art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności