Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

09-08-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że trwają pace związane z dostosowaniem systemu informatycznego w zakresie komunikatu XML polegające na umożliwieniu świadczeniodawcom sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej świadczeniobiorców, którym udzielono świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (DZ. U. 2018, poz. 2396) wprowadziło obowiązek przekazywania do lekarza kierującego informacji o efektach prowadzonej terapii. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza badanie efektów terapii we wszystkich zakresach świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Wdrożenie klasyfikacji pozwoli na miarodajne określenie efektów działań rehabilitacyjnych oraz ocenę założonych celów i zadań a dane przekazane przez świadczeniodawców do systemu pozwolą na prowadzenie analiz skuteczności zastosowanego leczenia i opisanie ich językiem uniwersalnym. Obowiązkiem nowej formy sprawozdawczości objęci zostaną wszyscy świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Od 1 września 2019 r. wprowadza się zasady;

  • W zakresach rehabilitacji stacjonarnej ocena świadczeniobiorcy klasyfikacją ICF realizowana będzie w dniu przyjęcia i w dniu wypisu.

    W ramach danych dotyczących przyjęcia do szpitala wymagane będzie przekazanie w komunikacie XML SWIAD elementu nfz:icf

4

przyjecie

 

1

 

Dane dotyczące przyjęcia do szpitala

 

….

 

….

 

 

5

nfz:icf

 

0-n

 

Klasyfikacja

 

icf-rozp

1

do 10 znaków

Klasyfikacja funkcjonowania na dzień rozpoczęcia udzielania świadczenia

Kod międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF

Uzupełnienie klasyfikacji ICD-10

W ramach danych dotyczących wypisu ze szpitala wymagane będzie przekazanie w komunikacie XML SWIAD elementu nfz:icf

4

wypis

 

0-1

 

Dane dotyczące wypisu ze szpitala

 

 

 

 

5

nfz:icf

 

0-n

 

Klasyfikacja

 

icf-zak

1

do 10 znaków

Klasyfikacja funkcjonowania na dzień zakończenia udzielania świadczenia

Kod międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF

Uzupełnienie klasyfikacji ICD-10

 

  • W zakresach ambulatoryjnych ocena świadczeniobiorcy klasyfikacją ICF realizowana będzie w dniu rozpoczęcia cyklu terapii i w dniu zakończenia.

Na dzień zakończenia cyklu terapii należy w komunikacie XML SWIAD przekazać element nfz:icf

5

nfz:icf

 

0-n

 

Klasyfikacja

 

icf-rozp

1

do 10 znaków

Klasyfikacja funkcjonowania na dzień rozpoczęcia udzielania świadczenia

Kod międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF

Uzupełnienie klasyfikacji ICD-10

icf-zak

1

do 10 znaków

Klasyfikacja funkcjonowania na dzień zakończenia udzielania świadczenia

Kod międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF

Uzupełnienie klasyfikacji ICD-10

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) została przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r.

 

Słownik z klasyfikacją dostępny jest na stronie https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/klasyfikacje/

Wszystkie aktualności