Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-09-2019

W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) oraz zarządzenia nr 98/2019/DI Prezesa NFZ z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML i zarządzenia nr 113/2019/DI Prezesa NFZ z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML, Narodowy Fundusz Zdrowia objaśnia poniżej niektóre zmiany w sprawozdawczości przekazywanej za pomocą komunikatu SWIAD w wersji 9.9.1.

Komunikat stosowany jest do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2019 r. Komunikat ma zastosowanie również do przekazywania danych o udzielonych świadczeniach w okresach wcześniejszych. Przekazywanie danych o świadczeniach opieki zdrowotnej komunikatem SWIAD w wersji 9.9.1 możliwe będzie od 15 września 2019 r.

Terminy obowiązku przekazywania nowych danych określają ww. akty prawne. Dla elementów wymagających dłuższego dostosowania systemów informatycznych przesunięto czas wymagalności, co szczegółowo opisano w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrotnej

Wszystkie aktualności