Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

22-07-2020

W związku z publikacją:

 • Zarządzenia 94/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 • Zarządzenia 95/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wprowadzone zostają nowe zasady sprawozdawczości:

Rozszerzona zostaje struktura słownika kodów specjalnego rozliczenia SP_ROZ – nowa struktura Plik SP_ROZ_PUB_w wersji 1.2

W słowniku dodane zostaną nowe wartości kodu specjalnego rozliczenia. Do słownika dodany zostanie element wart_wskaznik wskazujący, że zastosowanie kodu specjalnego rozliczenia z daną wartością wymaga dodatkowo osiągnięcia odpowiedniej wartości wskaźnika (w tym wypadku stosowanego w promocji odpowiednio wystawiania eSkierowań w AOS albo pobierania eSkierowań w AOS).

Dodana zostanie możliwości zastosowania kodu specjalnego rozliczenia do pozycji rozliczeniowych z określonymi zakresami świadczeń AOS.

Dla świadczeń POZ w komunikacie XML SWIAD należy wskazać informacje o skierowaniu:

 • W przypadku skierowania papierowego:

W elemencie  nfz:wystawiony-dok należy przekazać:

 • atrybut typ-dok=’S’
 • atrybut ident równym ‘0’
   
 • W przypadku eSkierowania:

W elemencie  nfz:wystawiony-dok należy przekazać:

 • atrybut typ-dok=’S’
 • niepusty root
 • atrybut ident różny od ‘0’

5

nfz:wystawiony-dok

 

0-n

 

Dane charakteryzujące wystawiony dokument, w tym  dokument EDM

 

typ-dok

1

1 znak

Typ dokumentu

R – eRecepta

S – eSkierowanie

I – inny EDM

Z – zlecenie potwierdzone elektronicznie

root

0-1

do 60 znaków

Identyfikator dokumentu - cześć 1

Nie występuje, jezeli typ-dok=Z.

Nie przykazywany, jeżeli typ-dok=S oraz ident=0.

ident

1

do 22 znaków

Identyfikator dokumentu albo dla EDM Identyfikator dokumentu - cześć 2 (extension)

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności