Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-09-2020

W związku z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r. poz. 568)i zwracamy uwagę, że orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ulegają automatycznej prolongacie (do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Jeżeli dokument ten stanowi podstawę do rozszerzenia uprawnień do uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej (uprawnienia dodatkowe) raport z realizacji świadczeń powinien uwzględniać wydłużenie terminu. Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii proponujemy w atrybucie data-do elementu komunikatu SWIAD upraw-dodatkowe wpisywać datę ważności dokumentu równą co najmniej dacie zakończenia sprawozdawanego świadczenia.

4

upraw-dodatkowe

 

0-n

 

Informacje o uprawnieniu dodatkowym pacjenta

 

upraw-dod

1

do 7 znaków

Kod dodatkowego uprawnienia pacjenta

Występuje w każdym przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia było dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a-24c i art. 47c ustawy lub uprawniające do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12 i 13 ustawy (kody wymienione w tabeli nr 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia) i inne. Należy wyliczyć kody wszystkich uprawnień, z jakich pacjent skorzystał.

5

dok-upr-dod

 

0-1

 

Dokument potwierdzający uprawnienia dodatkowe

 

nazwa

1

do 100 znaków

Nazwa dokumentu

 

id-dok

0-1

do 20 znaków

Identyfikator dokumentu

 

data-wyst

1

data

Data wystawienia dokumentu

 

data-do

0-1

data

Data końcowa okresu ważności

 

 


i Art. 15h.

1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Wszystkie aktualności