Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

07-01-2021

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy1). Czas do zakończenia okresu przejściowego był bardzo krótki. Dlatego 29 grudnia 2020 r. Rada UE przyjęła decyzję 2020/2252 zezwalającą na podpisanie umowy i jej tymczasowe stosowanie od 1 stycznia 2021 r.

I. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ; ang. EHIC)

Wszystkie formularze i dokumenty wydane przez właściwe instytucje przed wejściem w życie umowy zachowują swoją ważność2).

Oznacza to, że dotychczasowe karty EKUZ UK pozostają ważne do daty wskazanej na karcie i powinny być akceptowane przez polskich świadczeniodawców. Dotyczy to zarówno nowo wydawanych kart CRA z hologramem, wydawanych studentom kart CRA z oznaczeniem PL, jak i pozostających w obiegu kart wydanych przed zakończeniem okresu przejściowego.

II. Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Nie zmienią się zasady dotyczące uprawnień wynikających z posługiwania się Certyfikatem tymczasowo zastępującym EKUZ. Osoby ubezpieczone w Wielkiej Brytanii, które nie mają EKUZ, będą mogły złożyć wniosek o Certyfikat (Provisional Replacement Certificate, PRC).

III. Pozostałe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej

Proces wydawania dokumentów S1 i S2 nie zmieni się. 

Do dokumentów S1/UK, po ich rejestracji, oddział wojewódzki NFZ będzie wydawał poświadczenia, które będą podstawą do uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce.

Dokument S2/UK, wydawany w związku z leczeniem planowanym w Polsce, będzie nadal okazywany u świadczeniodawcy.

 


Podstawa prawna

1) Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

2) Art. SSCI. 75 Protokół w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – stanowiący integralną część umowy o handlu.

Wszystkie aktualności