Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

04-05-2021

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia

W dniu 20 kwietnia 2021 r. opublikowane zostało zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, uwzględniające zmiany wynikające z obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych.

Zgodnie z ww. zarządzeniem zmianie uległy m.in. zasady realizacji świadczeń udzielanych w chemioterapii w trybie jednodniowym, tym samym od dnia 1 kwietnia 2021 r. świadczeniodawcy mają możliwość sprawozdawania dwóch nowych świadczeń dedykowanych do trybu jednodniowego, tj. produktów o kodach:

  • 5.08.05.0000206 - hospitalizacja jednodniowa powyżej 6 godzin, oraz
  • 2. 5.08.05.0000207 - hospitalizacja jednodniowa do 6 godzin.

Wobec powyższego informuję, że w przypadku sprawozdawania ww. świadczeń konieczne jest przekazywanie przez świadczeniodawców w ramach sprawozdawczości dwóch dodatkowych parametrów tj. godziny przyjęcia i godziny wypisu pacjenta. Dane należy przekazać w komunikacie sprawozdawczym XML SWIAD w elemencie: dane-swiadczenia, atrybut: czas-przyj oraz czas-wypis.

Mając na względzie konieczność dostosowania systemów informatycznych świadczeniodawców informuję, że sprawozdawanie informacji o godzinie przyjęcia i wypisu pacjenta będzie konieczne dla świadczeń udzielanych od dnia 1 czerwca 2021 r.

4

dane-swiadczenia

 

0-1

 

Dane obejmujące udzielone

świadczenie

Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania świadczenia. Jeśli atrybut „usun” w elemencie

„swiadczenie” ma wartość „T”, to element

„dane-swiadczenia” (wraz z wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje

…..

..

..

czas-przyj

0-1

czas

Godzina przyjęcia

Przekazywane w związku z udzieleniem świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym,

Przekazywane do 31 sierpnia 2019 r. - dla zakresów chirurgii naczyniowej, gdy atrybut

//przyjecie/@tryb = 2 lub

Przekazywane od 1 czerwca 2021 r. również dla świadczeń w chemioterapii udzielanych w trybie jednodniowym

czas-wypis

0-1

czas

Godzina końca udzielania świadczenia lub godzina przekazania pacjenta z SOR na oddział szpitalny

Przekazywane dla SOR lub

Przekazywane od 1 czerwca 2021 r. również dla świadczeń w chemioterapii udzielanych w trybie jednodniowym.

 

Wszystkie aktualności