Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

26-07-2021

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych1 dla świadczeń ambulatoryjnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, realizowanych w warunkach dziennych, od dnia 1 września 2021 roku wprowadzamy wymóg oznaczania atrybutem sprawozdawczym poszczególnych cykli leczenia. W raportach przekazywanych komunikatem SWIAD należy przekazywać unikalny dla pacjenta i realizowanego cyklu identyfikator w elemencie nfz:sesja :

5

nfz:sesja

 

0-1

Dodatkowe dane rejestrowane

Element grupuje pacjentów w ramach sesji

 

 

 

w związku z koniecznością

lub świadczenia danego pacjenta udzielone

 

 

 

grupowania świadczeń.

w ramach danego cyklu leczenia, procesu

 

 

 

 

diagnostycznego, procesu terapeutycznego.

 

 

id-

0-1

Identyfikator wyróżniający

Podawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator

 

 

inst

 

instalację systemu u

instalacji jest inny od przekazanego w

 

 

 

 

świadczeniodawcy, w której

atrybucie

 

 

 

 

została zarejestrowana niniejsza

„//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst”

 

 

 

 

grupa świadczeń

 

 

 

typ

1

Wyróżnik grupowania

Wartości:

 

 

 

 

 

S – sesja

 

 

 

 

 

C – cykl

 

 

 

 

 

D – proces diagnostyczny

 

 

 

 

 

T – proces terapeutyczny

 

 

id-

1

Jednoznaczny identyfikator w

 

 

 

sesji

 

ramach instalacji

 

 

 

 

świadczeniodawcy i typu

 

 

 

 

//sesja/@typ

 

Powyższy parametr ma umożliwić   grupowanie   świadczeń   (osobodni)   udzielanych (w oddziałach dziennych) na rzecz jednego Świadczeniobiorcy, realizowanych w ramach jednego cyklu leczenia. Liczba osobodni rozliczanych z współczynnikiem korygującym o wartości 1 dla jednego cyklu została wskazana w Katalogu zakresów świadczeń stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki.

Dla wszystkich świadczeń udzielonych pacjentowi w ramach jednego cyklu należy przekazać:

typ wyróżnika = C oraz

id-sesji – unikalny dla pacjenta i całego cyklu

 


1 Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 z późn.zm.

Wszystkie aktualności