Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

23-12-2021

Zarządzenie Nr 128/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML – w obszarze komunikatu SWIAD wprowadziło m. in. modyfikację sposobu sprawozdawania kodów specjalnego rozliczenia.

Element nfz:spec-rozlicz

Zmiany wprowadzone w komunikacie SWIAD w zakresie danych o zastosowanych kodach specjalnego rozliczenia wpływają na sposób ich sprawozdawania oraz kontekst weryfikacji przekazanej krotności świadczenia jednostkowego. Najistotniejsze z nich:

  • przeniesienie elementu na poziom 7 (było na 6)
  • zmiana krotności elementu na 0 - n (było 0 - 1)
  • dodanie dodatkowego atrybutu „współczynnik”

Intencją wprowadzenia zmian było:

  • umożliwienie przekazania więcej niż jednego kodu specjalnego rozliczenia dla pozycji rozliczeniowej
  • eliminacja tzw. „mixów” czyli kombinacji zbiegających się współczynników dla jednej pozycji rozliczeniowej
  • jawne przekazywanie przez świadczeniodawców wartości zastosowanego współczynnika dla każdego przekazywanego kodu specjalnego rozliczenia

Możliwość sprawozdania wielu kodów specjalnego rozliczenia w ramach jednej pozycji rozliczeniowej obowiązuje od pierwszego okresu sprawozdawczego 2022 roku.
W hospitalizacji przełomowej z lat 2021/2022 zalecamy:

  • dla produktów rozliczanych na koniec epizodu, niezależnie od dat realizacji pozycji rozliczeniowej – zastosować zasadę sprawozdawczą obowiązująca na koniec epizodu
  • dla produktów rozliczanych na koniec produktu – zastosować zasadę sprawozdawczą obowiązująca na koniec produktu

Słownik kodów specjalnego rozliczenia SPEC-ROZ

Kody specjalnego rozliczenia, ich nazwy, wartości współczynników oraz okresy ich obowiązywania zdefiniowane są w publikowanym przez płatnika słowniku SP_ROZ. Dla ułatwienia zaadaptowania przez świadczeniodawców nowej metody sprawozdawczej rozszerzono zakres przekazywanych tam informacji o dodatkowy parametr, dotyczący sposobu uwzględniania współczynnika w obliczaniu krotności możliwej do rozliczenia:

  • S - sumowanie
  • M - mnożenie

Słownik publikowany jest na stronie: https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/4804

Dla każdego przekazanego kodu specjalnego rozliczenia należy podać wartość zastosowanego współczynnika (atrybut: wspolczynnik), możliwą dla danego kodu wg określonych w słowniku SP_ROZ. Przy weryfikacji raportów statystycznych pola te będą porównywane z przekazaną krotnością pozycji rozliczeniowej. Przy zastosowaniu kilku współczynników krotność powinna być obliczana z uwzględnieniem sposobu użycia każdego z nich, określonym w SPEC-ROZ.

ZG / SK / UE…

W przypadku, gdy dla danego kodu specjalnego rozliczenia w słowniku SPEC-ROZ nie określono żadnej wartości współczynnika oznacza to, że zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami dziedzinowymi, do których ten kod referuje, stosowane są indywidualne zasady obliczeń. Dotyczy to m. in. kodów:

ZG (zgody indywidualne),
SK (specyfikacje kosztowe, faktury zakupu),
UE (świadczenia wg kosztów rzeczywistych)

W atrybucie nfz:spec-rozlicz/wspolczynnik należy podać wartość wyliczoną wg wzoru (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku):

W / P  
gdzie
W – wartość świadczenia
P – cena punktu rozliczeniowego (z umowy/ryczałtowego)

Jeśli świadczeniodawcy przysługuje również dodatkowy współczynnik z tyt. innych przepisów (np. Qxx albo R0x) dane dotyczące tego kodu należy sprawozdać w kolejnym elemencie nfz:spec-rozlicz.

Wszystkie aktualności