Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28-12-2021

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2, których wykonanie zlecone zostało w systemie EWP, finansowane będą na podstawie zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej „zarządzenie”).

Finansowanie ww. testów będą mogły uzyskać medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące wpisane na wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwanego dalej „wykazem”).1)

Od 1 stycznia 2022 r. na wykazie zostaną umieszczone medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące, wykonujące testy na obecność wirusa SARS-CoV-2:

 • z którymi NFZ zawarł umowę na finansowanie tych testów, obowiązującą w dniu 30 grudnia 2021 r. (umowy te zostaną wcześniej wypowiedziane przez Fundusz ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r.), w zakresie laboratoriów wymienionych na liście laboratoriów COVID2) - bez konieczności składania wniosków;
 • które złożyły wniosek   o   wpisanie   ich   do   wykazu   oraz   spełniają   warunki   określone w załączniku do niniejszego komunikatu. Komplet podpisanych przez upoważnione osoby własnoręcznie lub podpisem elektronicznym dokumentów należy przekazać właściwemu miejscowo oddziałowi wojewódzkiemu NFZ.

Finansowane są tylko  testy, których wykonanie zostało zlecone w systemie EWP3), zwanego dalej „Systemem”, z zastrzeżeniem, że zlecenia przyjęte w systemie EWP po wykreśleniu podmiotu z wykazu nie będą rozliczone przez oddział wojewódzki NFZ. Wartość finansowania wykonania jednego testu ujęta jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Sposób rozliczenia należności za wykonanie testu:

 • dane o wykonanych testach będą przekazywane przez Centrum e-Zdrowie do NFZ;
 • podmioty wykonujące testy będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminach określonych w zarządzeniu;
 • oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie prawidłowo złożonych rachunków, na wskazane konto bankowe podmiotu4).
 • Podmiot leczniczy, który zrezygnuje z wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 finansowanych na podstawie zarządzenia, zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie właściwy oddział wojewódzki NFZ.

Minimalne merytoryczne kryteria wpisania medycznych laboratoriów diagnostycznych do odpowiednich wykazów podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 
(zg. z poleceniem Ministra Zdrowia znak: DLU.736.620.2021.KB z dnia 8 grudnia 2021 r.)

1.Laboratorium spełnia wymogi zachowania środków hermetyczności grupy 2 zagrożenia (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki).

2. Personel:

a) kierownik laboratorium posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizację w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej; mikrobiologii medycznej; mikrobiologii, laboratoryjnej genetyki medycznej albo specjalizację lekarską z dziedziny diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia lekarska lub, w przypadku laboratorium wieloprofilowego, tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium, np. RCKiK – laboratoryjna transfuzjologia medyczna;

b) kierownik laboratorium ubiegającego się o wpisanie do wykazu nie może pełnić funkcji kierownika w innym laboratorium wpisanym do wykazu;

c) minimalny wymiar czasu pracy kierownika w laboratorium wynosi 1 etat lub jego równoważnik;

d) dla laboratorium deklarującego dostępność do badań w systemie 8 lub 12h, dla zapewnienia ciągłości wymagane są minimum 3 etaty diagnosty laboratoryjnego, personel pomocniczy wg potrzeb jednostki;

e) dla laboratorium deklarującego dostępność do badań w systemie 24h, dla zapewnienia ciągłości wymagane są minimum 5,5 etatu diagnosty, personel pomocniczy wg potrzeb jednostki.

3. Laboratorium przedstawia pozytywną opinię właściwego urzędu wojewódzkiego, zgodnie z właściwością terytorialną dot. potrzeby wpisania laboratorium do wykazu.

4. Laboratorium składa niezbędne oświadczenie dotyczące merytorycznych kryteriów wpisu do laboratoriów COVID (załącznik nr 2 do komunikatu):

a) oświadczenie o posiadaniu, co najmniej, poniższego lub równoważnego sprzętu

 • Wyposażenie dla metody manualnej / półautomatycznej:
   
 • Komora laminarna BSL3/ lub BSL2+/ lub BSL2;
 • Lampa bakteriobójcza przepływowa;
 • Aparatura do izolacji RNA / Manualnie;
 • Aparatura do amplifikacji kwasów nukleinowych;
 • Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa do min. 12 tys. rpm z rotorem dostosowanym do probówek 1,5-2 ml;
 • Lodówka 4-8°C; - Zamrażarka -20°C;
 • Pipety automatyczne.
   
 • Wyposażenie dla metody w pełni automatycznej:
   
 • Komora laminarna BSL3/ lub BSL2+/ lub BSL2;
 • Lampa bakteriobójcza przepływowa;
 • Aparatura do automatycznej izolacji i wykrywania materiału genetycznego SARS-CoV-2 w systemie zamkniętym;
 • Lodówka 4-8°C;
 • Zamrażarka -20°C;
 • Pipety automatyczne.

b) oświadczenie o posiadaniu przez personel laboratorium wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonywania badań technikami biologii molekularnej w ramach diagnostyki chorób infekcyjnych.

c) oświadczenie o posiadaniu przez laboratorium certyfikatu potwierdzającego jakość badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2 w materiale klinicznym od ludzi uzyskany w ramach udziału w zewnętrznych, ogólnodostępnych   programach   kontroli   jakości   badań   (EQA) lub w programach organizowanych przez WHO lub ECDC.

Laboratoria, których wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 


1) Kwestie te uregulowane są w zarządzeniu Nr 217/2021/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2) Ostatnia chronologicznie lista laboratoriów COVID publikowana na stronie Ministerstwa Zdrowia

3) O którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

4)  Zgodnie z §3 ust. 11 zarządzenia

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności