Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

15-03-2022

Od marca 2022 roku, w związku z aktualizacją obwieszczenia Ministra Zdrowia dokonuje się zmian w słowniku świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML w zakresie list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Na czym polegają zmiany:

Od 1 marca 2022 roku:

1) dodano programy lekowe wraz z kodami:

  • 90151 - Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH);
  • 90185 - Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1;
  • 90186 - Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny;

2) zmieniono nazwę programu lekowego o kodzie:

  • 90102 – Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego na - Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego;
  • 90104 - Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego na - Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego;
  • 90155 - Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu na Leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu;
  • 90168 - Leczenie mukowiscydozy na - Leczenie chorych na mukowiscydozę;
Wszystkie aktualności