Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

07-04-2022

Wskazówki dla świadczeniodawców  w sprawie zasad sprawozdawania świadczeń w ramach pomocy medycznej udzielanej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym

Komunikat uszczegóławia informacje opublikowane w dniu 14 marca 2022 r. na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

w zakresie sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej1).

Świadczenia przysługują w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej), w tym z uwzględnieniem kolejności udzielania świadczeń oraz posiadania przewidzianych ustawą skierowań.

Dane z realizacji świadczeń powinny być przekazywane komunikatem sprawozdawczym SWIAD i rozliczane  w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  1. Dane potwierdzające tożsamość pacjenta

typ-id

Kod typu identyfikatora wg tabeli nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia sprawozdawczego

P – PESEL,
T – paszport (seria i numer paszportu)
I – inny dokument stwierdzający tożsamość (nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

id-osoby

Identyfikator

Zwracamy uwagę, że w przypadku osób bez nadanego numeru PESEL, legitymujących się paszportem lub innym dokumentem tożsamości, należy przekazać dane statystyczne oraz osobowe pacjenta w elementach:

4

pacjent-stat

 

Dane statystyczne o pacjencie

Przekazywane wyłącznie w sytuacji, gdy nie przekazano własnego numeru PESEL pacjenta, z wyjątkiem osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – w ich przypadku zawsze przekazuje się dane o płci i dacie urodzenia.

plec

Płeć pacjenta

 

data-urodz

Data urodzenia pacjenta

 

4

dane-osob

 

Dane osobowe pacjenta

Nie występuje wyłącznie w przypadku ubezpieczonych, których identyfikatorem jest własny numer PESEL. Niewymagany w przypadku, gdy //ident-pacj/@typ-id jest „NN” lub „NW” i ustalenie danych jest niemożliwe.gdy //ident-pacj/@typ-id jest „NN” lub „NW” i ustalenie danych jest niemożliwe.

imie

Imię

 

nazwisko

Nazwisko

 

5

adres

 

Adres w państwie stałego zamieszkania pacjenta

Podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia:
- świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- osobom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia,
- bez numeru PESEL.
Niewymagany w przypadku:
- gdy //ident-pacj/@typ-id jest "NN" lub "NW" i ustalenie danych jest niemożliwe,
- osób bezdomnych"

panstwo

Kod państwa stałego zamieszkania

UA

miejscowosc

Miejscowość zamieszkania

 

nr-domu

Numer domu

Jeśli nie możliwe do ustalenia wpisz „0”

5

adres-w-polsce

 

Adres przebywania w Rzeczpospolitej Polskiej

Przekazywany, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania (zamieszkanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

kod-pocztowy

Kod pocztowy, jeżeli występuje

 

miejscowosc

Miejscowość zamieszkania

 

nr-domu

Numer domu

Jeśli nie możliwe do ustalenia wpisz „0”

teryt

Kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT

Jeśli nie możliwe do ustalenia wpisz „0000000”

  1. Dane potwierdzające uprawnienia do świadczeń

Uprawnienie do świadczeń powinno być zweryfikowane na podstawie PESEL pacjenta przy użyciu elektronicznego system weryfikacji uprawnień (eWUŚ) i przy pozytywnym wyniku sprawozdane z tytułem uprawnienia = EL oraz danymi wygenerowanego tokenu.

6

of-dokument-el

 

Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ

 

id

Identyfikator dokumentu

status_cwu_odp@id_operacji z komunikatu XML - Komunikat odpowiedzi z usługi eWUŚ

 

 

data

Data wygenerowania dokumentu

Data ta jest datą uzyskania odpowiedzi z systemu eWUŚ i jest podawana na podstawie // status_cwu_odp/@ data_czas_operacji z komunikatu XML - Komunikat odpowiedzi z usługi eWUŚ

W przypadku braku numeru PESEL lub braku pozytywnej odpowiedzi w eWUŚ  należy:

- w danych dotyczących okresów finansowania sprawozdać nowy kod uprawnienia do świadczeń = UA, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia2)

- przyjąć od pacjenta/przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego oświadczenie o spełnieniu warunków osoby uprawnionej (według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia3))

- w elemencie „of-oswiadczenie” wykazać dane identyfikujące to oświadczenie

6

of-oswiadczenie

 

Oświadczenie

Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

id

Identyfikator oświadczenia nadawany przez świadczeniodawcę

 

data

Data złożenia oświadczenia

 

rodzaj-oswiadczenia

Rodzaj oświadczenia potwierdzanego uprawnienie

Atrybut przyjmuje wartości:

OSE – oświadczenie, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy

OSP – oświadczenie, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

 

typ-oswiadczenia

 

P –oświadczenie pacjenta

O – oświadczenie opiekuna

podstawa-uprawnien-do-swiadczen

 

10 - oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podst. art. 12 pkt 13  ustawy

 

 

Do rozliczenia świadczeń udzielonych przed wejściem w życie rozporządzenia sprawozdawczego2) dane pozyskane w dowolnej formie od pacjenta poświadczające jego prawo do świadczeń, można przyjąć jako oświadczenie o uprawnieniu do udzielenie świadczenia. W raportach statystycznych można je sprawozdać w powyższym elemencie komunikatu SWIAD jako rodzaj oświadczenia OSP.

 


1) Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2022 poz. 749)

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2022 poz. 752)

Wszystkie aktualności