Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

12-07-2022

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zgody płatnika (dotyczy elementu komunikatu sprawozdawczego SWIAD: nfz: zgoda-plat).

Uzupełnia komunikat z dnia 23 kwietnia 2021 r.:  

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-dotyczacy-sprawozdawania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-wymagajacych-zgody-platnika,7965.html

Przypominamy, że w 2020 roku w celu uproszczenia indywidualnego rozliczenia świadczeń udzielonych w określonych przez płatnika zdarzeniach medycznych zostały wprowadzone nowe typy zgód. Mają one charakter zgody „domyślnej” udzielonej awansem dla wszystkich epizodów, przy spełnieniu przez świadczeniodawcę określonych przez NFZ warunków. Umożliwiają dokonanie rozliczenia w sposób automatyczny, bez dodatkowych czynności administracyjnych.

Wykazanie odpowiedniej wartości w elemencie nfz:zgoda-plat/typ-zgody oraz nr-zgody, w określonych danym typem zgody sytuacjach, zastępuje dotychczasową konieczność składania i procedowania wniosków o indywidulne sprawozdanie lub rozliczenia świadczenia (CBWiD). Stanowi poświadczenie świadczeniodawcy o uzasadnieniu przedstawionego do rozliczenia przypadku.

7

nfz:zgoda-plat

 

0-n

 

Zgoda płatnika

Występuje o ile wykonanie świadczenia z katalogu płatnika (dawniej produktu jednostkowego) wymaga zgody płatnika

 

 

typ-zgody

1

1 cyfra

Typ zgody płatnika

Wartości:

4 – Zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika dla pacjenta

5 – Udział w badaniu klinicznym

6 – Medycznie uzasadnione leczenie mężczyzny w zakresach ginekologii, potwierdzone w dokumentacji pacjenta

7 – Leczenie psychiatryczne w zakresach świadczeń dla dzieci i młodzieży pacjentów pełnoletnich, kontynuujących naukę szkolną

8 – Medycznie uzasadnione leczenie pacjentów pełnoletnich w zakresach świadczeń dla dzieci i młodzieży w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, potwierdzone w dokumentacji pacjenta

9 – Medycznie uzasadnione leczenie pacjentów poniżej 60. roku życia w zakresie świadczenia psychogeriatrycznego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, potwierdzone w dokumentacji pacjenta

10 - Kontynuacja leczenia i monitorowanie następstw powikłań u pacjentów w okresie wczesnej dorosłości (do ukończenia 24. roku życia) w poradni o profilu dziecięcym po udzieleniu świadczenia: Leczenie rekonstrukcyjne  z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia

 

 

nr-zgody

1

do 17 znaków

Nr zgody płatnika

 

Atrybut typ-zgody może przyjmować wartości (ostatnia zmiana - zdefiniowanie atrybutu „10”):

  1. Zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika dla pacjenta
  2. Udział w badaniu klinicznym
  3. Medycznie uzasadnione leczenie mężczyzny w zakresach ginekologii potwierdzone w dokumentacji pacjenta

dotyczy zwłaszcza świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego – wymagane uzasadnienie przypadku w wewnętrznej dokumentacji medycznej indywidualnej

  1. Leczenie psychiatryczne w zakresach świadczeń dla dzieci i młodzieży pacjentów pełnoletnich kontynuujących naukę

dotyczy przepisów zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień § 18 pkt 35 – wymagany wpis w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dot. uprawnienia tego świadczeniobiorcy do świadczeń w związku z kontynuacją nauki w szkole ponadpodstawowej

  1. Medycznie uzasadnione leczenie pacjentów pełnoletnich w zakresach świadczeń dla dzieci i młodzieży w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, potwierdzone w dokumentacji pacjenta

dotyczy przepisów zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień § 18 pkt 37 – wymagane uzasadnienie przypadku w wewnętrznej dokumentacji medycznej indywidualnej, nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia przez pacjenta

  1. Medycznie uzasadnione leczenie pacjentów poniżej 60. roku życia w zakresie świadczenia psychogeriatrycznego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, potwierdzone w dokumentacji pacjenta.

dotyczy przepisów zarządzenia § 18. ust 1. pkt 28   udzielenie świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60. roku życia, świadczeń psychogeriatrycznych świadczeniodawca zobowiązany jest do odnotowania uzasadnienia w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej

  1. Kontynuacja leczenia i monitorowanie następstw powikłań u pacjentów w okresie wczesnej dorosłości (do ukończenia 24. roku życia) w poradni o profilu dziecięcym po udzieleniu świadczenia: Leczenie rekonstrukcyjne  z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia.

dotyczy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (załącznik nr 4, lp. 59, w części „organizacja udzielania świadczeń”, ust. 7) - Ośrodek realizujący świadczenie zapewnienia kontynuację leczenia i opieki zgodnie ze stanem klinicznym w warunkach ambulatoryjnych, w tym monitorowanie następstw ewentualnych powikłań związanych z endoprotezoplastyką, także w okresie wczesnej dorosłości (do ukończenia 24. roku życia)

Dla typów zgody 6, 7, 8, 9, 10 atrybut nr-zgody przyjmuje te same wartości co atrybut typ-zgody czyli odpowiednio 6, 7, 8, 9, 10.

Wszystkie aktualności