Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-02-2023

W związku z pojawiającymi się przypadkami przyjmowania przez świadczeniodawców POZ deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w formach odmiennych od określonych we właściwych przepisach prawa, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje.

Zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050, z późn. zm.) świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczeniobiorca potwierdza ww. wybór oświadczeniem woli, zwane „deklaracją wyboru”, świadczeniodawcy wyłącznie:

  • w postaci papierowej,
  • w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz 666).

Informujemy, że Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

Obowiązkiem świadczeniodawcy poz jest m.in.:

  • udostępnienie świadczeniobiorcy druku „deklaracji wyboru” i sprawdzenie poprawności jej wypełnienia,
  • przechowywanie wypełnionej deklaracje w swojej siedzibie albo w miejscu udzielania świadczeń z zakresu poz, zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Wszystkie aktualności