Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-11-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowy, uproszczony i zoptymalizowany sposób sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Nowy sposób rozliczenia zakłada, że dla okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2024 r. generowane będzie sprawozdanie refundacyjne na podstawie przekazanych do systemu eZWM  dokumentów realizacji zleceń i zleceń naprawy (aplikacja ap-zz, usługi WSBroker).

Nowy mechanizm rozliczania wyeliminuje konieczność dwukrotnego przekazywania danych o zrealizowanych zleceniach (do eZWM i do OW NFZ komunikatem XML ZPOSP [1]) Oznacza to, że realizator dane o zrealizowanych zleceniach będzie przekazywał tylko raz tj. do systemu eZWM.

Obecnie generowane komunikaty XML:

 - ZPOSP - sprawozdanie realizatora,

 - P_ZPO - potwierdzenia odbioru sprawozdania,

 - R_UMX - szablon rachunku,

 - FAKT/RACH/NOTA – faktura albo rachunek albo nota

zostaną zastąpione jednym komunikatem XML ZPOZR [2] z danymi zestawienia refundacyjnego.

Informujemy, że opublikowane zostały zarządzenia:

  • 163/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego,
  • 164/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

Ważne!!!

Dla okresów sprawozdawczych realizowanych do grudnia 2023 r. mają zastosowanie obecnie obowiązujące zasady sprawozdawania i rozliczania realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne.

 


[1] Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1245), z dniem 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony „Komunikat zaopatrzenia w wyroby medyczne”, tzw. komunikat statystyczny ZPOSP

[2] Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 163/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Wszystkie aktualności