Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców dot. POZ PLUS

27-03-2020

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz zaleceniami Centrali NFZ dotyczącymi ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, wskazujemy na możliwość czasowych odstępstw w realizacji programu pilotażowego POZ PLUS. Odstępstwa dotyczą:

 1. Profilaktyczna świadczenia bilansowe:
 • czasowe ograniczenie intensywności zapraszania na badania bilansowe;
 • przesunięcie terminów wykonania badania bilansowego;
 • możliwość zamknięcia badania bilansowego bez udziału osobistego pacjenta w przypadku, gdy zebrane zostały wszystkie niezbędne informacje do zamknięcia kwestionariusza bilansowego i przygotowania IPPZ oraz znane są wyniki wykonanych przez pacjenta wymaganych badań diagnostycznych. Po spełnieniu powyższych warunków zamknięcie bilansu może odbyć się w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, a IPPZ należy omówić z pacjentem w trakcie teleporady oraz wysłać na adres domowy pacjenta. Fakt zamknięcia bilansu w formie teleporady oraz wysłanie IPPZ należy odnotować w dokumentacji medycznej;
 • możliwość odbycia wizyt edukacyjnych specjalistycznych psychologicznych i dietetycznych w  formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności z zachowaniem odstępów czasowych opisanych w zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS (z póź. zm.);
 • możliwość realizacji wizyt edukacyjnych indywidualnych (w tym kontrolnych) w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności zostanie wprowadzona na cały okres realizacji programu pilotażowego POZ PLUS odpowiednim zarządzaniem Prezesa NFZ.
 1. Program zarządzania chorobą:
 • czasowe ograniczenie włączania do programu zarządzania chorobą pacjentów o niepotwierdzonym wcześniej rozpoznaniu, zwłaszcza jeśli potwierdzenie rozpoznania wymaga kompleksowej diagnostyki (dot. porady wstępnej);
 • możliwość odbycia porad kontrolnych i specjalistycznych (pacjent – lekarz) w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności;
 • możliwość odbycia porad dietetycznych i edukacyjnych indywidualnych w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym świadczeń realizowanych w pilotażu opieki koordynowanej POZ PLUS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia w sprawie realizacji programu pilotażowego POZ PLUS, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

 • 89.0098 - Wizyta z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności -  dla wizyt edukacyjnych i dietetycznych
 • 89.0099 - porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – dla bilansu podstawowego i pogłębionego oraz porad kontrolnych i konsultacji specjalistycznych (pacjent-lekarz)
 • 94.471 - porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych – wizyt edukacyjnych psychologicznych

Ponadto należy pamiętać o zasadach ogólnych związanych z realizacją świadczeń przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, które dotyczą również realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS:

 1. Świadczenia - porady wizyty, konsultacje - realizowane przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności mogą być udzielane pacjentom w stanie stabilnym. Odpowiednia adnotacja o sposobie udzielenia świadczenia powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta. Przy sprawozdawaniu świadczeń świadczeniodawca zobowiązany jest sprawozdać dane zgodne z przepisami zarządzenia regulującego zasady rozliczania świadczeń w danym rodzaju, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać odpowiedni kod informujący o realizacji porad/wizyt udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Teleporady mogą być udzielane, sprawozdawane lub rozliczane wyłącznie w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.
 3. U pacjentów w stanie stabilnym, na podstawie decyzji lekarza prowadzącego leczenie, dopuszcza się przesunięcie terminu zarówno badania lekarskiego jak wybranych badań diagnostycznych. Adnotacja o odroczeniu badań powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Wszystkie aktualności