Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

10-07-2020

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r., kod świadczenia, stanowiący kod jednostki statystycznej, został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 2532)1.

W atrybucie typ-swiadcz elementu lb-swiadcz komunikatu XML ZBPOZ należy przekazywać wartości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 2 

lb-swiadcz

 

0-n

 

Dane o liczbie zrealizowanych świadczeń określonego rodzaju

 

typ-swiadcz

1

do 5 znaków

Typ świadczenia

Kod świadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

……

…..

 

 

 

Świadczenia sprawozdane do 30.06.2020 r. ze starymi kodami świadczenia nie będą kwestionowane.

Wartości możliwe do przekazania w ramach POZ, zgodnie z załącznikiem nr 1:

Kody jednostek statystycznych świadczeń

Lp.

Jednostka statystyczna

Objaśnienie

Nazwa

Kod

4

Porada

4

Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę lub psychologa.

5

Porada patronażowa

5

Pierwsza porada lekarza wykonywana w okresie 1-4 tygodnia życia dziecka, w celu określenia stanu zdrowia noworodka oraz edukacji rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych albo ambulatoryjnych.

6

Wizyta

6

Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta, psycholog.

7

Wizyta patronażowa

7

Wizyta położnej lub pielęgniarki mająca na celu monitorowanie stanu zdrowia położnicy i noworodka/niemowlęcia oraz edukację rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych.

9

Badanie

9

Badanie laboratoryjne oraz badanie diagnostyczne obrazowe i nieobrazowe.

14

Transport sanitarny

14

Transportowanie pacjenta do i od świadczeniodawcy niepołączone lub połączone z udzielaniem świadczenia w trakcie przewozu (w tym neonatologiczny zespół wyjazdowy N oraz zespół transportu medycznego).

17

Bilans zdrowia

17

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży prowadzone w określonych grupach wieku, które zostały wybrane ze względu na specyfikę rozwoju lub etap edukacji. Badania te służą identyfikacji problemów zdrowotnych dziecka w celu wczesnego wykrycia:

- zaburzeń w stanie jego zdrowia oraz rozwoju i zaplanowania leczenia,

- problemów społecznych dziecka i jego rodziny oraz zaplanowania niezbędnych działań diagnostycznych lub leczniczych.

18

Wyrób medyczny

18

Wyroby medyczne znajdujące się w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.).

19

Szczepienie

19

Szczepienia finansowane ze środków publicznych (dotyczy szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych, o którym mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

20

Badanie (test) przesiewowe

20

Badanie lekarskie lub pielęgniarskie lub położnej mające na celu: identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych, podjęcie w porę odpowiedniego postępowania kompensacyjnego lub leczniczego, aby zahamować rozwój choroby lub zmniejszyć negatywne jej skutki.

21

Świadczenie profilaktyczne

21

Obejmuje pozostałe badania profilaktyczne, nieprzyporządkowane jednostkom statystycznym o kodzie 5, 7, 17, 19 i 20.

22

Osoba objęta opieką koordynowaną

22

Dotyczy pacjentów objętych wyodrębnioną formą koordynowanej opieki zdrowotnej.


1 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (DZ. U. 2019 poz. 2532).

Wszystkie aktualności