Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania

23-03-2022

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w formacie komunikatu XML SWIAD w wersji 10;10.1 – bez podnoszenia wersji

Rozszerzono opisy i wymóg przekazywania danych:

 • nfz:kardio – przekazywany dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych i rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych RKZ
 • nfz:reh-stac – przekazywany dla lecznictwa szpitalnego dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych
 • nfz:reh-stac@skala-nyha - przekazywany dla  lecznictwa szpitalnego dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych.

5

nfz:kardio

 

0-1

 

Dane dodatkowe przekazywane w przypadku kardiologii

Element przekazywany w przypadku kardiologii interwencyjnej w OZW, zabiegów ablacji, zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych i rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych RKZ

lvef

1

liczba (2,0)

Frakcja wyrzutowa lewej komory

 

5

 

 

nfz:reh-stac

 

0-1

 

Dane dodatkowe przekazywane w przypadku rehabilitacji stacjonarnej neurologicznej, kardiologicznej i ogólnoustrojowej oraz lecznictwa szpitalnego dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych. Dane określane są w momencie przyjęcia na hospitalizację.

 

uplyw-czas

0-1

liczba (3,0)

Liczba miesięcy od zachorowania

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej

przyj-wypis

0-1

liczba (3,0)

W rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej - liczba dni od wypisu chorego z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby do przyjęcia na oddział rehabilitacji.

W rehabilitacji ogólnoustrojowej - liczba dni od zakończenia hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne, kwalifikujące do rozliczenia świadczenia w rehabilitacji.

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i ogólnoustrojowej stacjonarnej

0 – oznacza przyjęcie bezpośrednio;

od 1 do 999 – określa liczbę dni od wypisu chorego z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby do przyjęcia na oddział rehabilitacji

skala-nyha

0-1

do 3 znaków

Skala NYHA

Atrybut przekazywany w przypadku:

- rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych RKZ;

- lecznictwa szpitalnego dla zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych.

Pole przyjmuje wartości od I do IV.

 • Rozszerzono słownik dokumentów tożsamości o nowe pozycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 475)

Lista dopuszczalnych wartości dla atrybutu osoba-sklad-oswiadcz@typ-dok

 • D – Dowód osobisty
 • T – Paszport
 • K– Karta pobytu
 • P- prawo jazdy
 • L- legitymacja szkolna
 • C- polski dokument tożsamości cudzoziemca;

7

ose-szczegoly

 

0-1

 

Dodatkowe dane w przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (art. 50 ust. 2a ustawy)

Przekazywane i wymagane, gdy atrybut rodzaj-oswiadczenia przyjmuje wartość OSE

 

..

..

..

8

osoba-sklad-oswiadcz

 

0-1

 

Dane osoby, która złożyła oświadczenie

Przekazywane w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy

imie

1

do 30 znaków

Imię osoby składającej oświadczenie

 

nazwisko

 

1

do 60 znaków

Nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

typ-dok

1

 

1 duża litera

Typ dokumentu tożsamości osoby składającej oświadczenie

Przyjmuje jedną z wartości:

D – Dowód osobisty

T – Paszport

K– Karta pobytu

P- prawo jazdy

L- legitymacja szkolna

C- polski dokument tożsamości cudzoziemca;

 • Wprowadzono obsługę skierowania wystawionego przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskie zgodnie z art. 59a Ustawy1) 
  • zlecenie@typ – dodanie nowej wartości U
  • nfz:e-skier, swd-zlec, instytut-zlec – zniesienie wymagalności przekazania elementów dla zlecenie@typ=U

3

zlecenie

 

0-1

 

Dane charakteryzujące fazę zlecenia świadczenia

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 12 rozporządzenia.

typ

0-1

1 litera

[S]

Typ zlecenia

Atrybut techniczny określający, czy podmiot zlecający jest świadczeniodawcą czy inną instytucją uprawnioną do wystawiania skierowań.

Wartości:

S – zlecenie wystawione przez świadczeniodawcę

I – zlecenie wystawione przez inną instytucję

U – zlecenie wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w UE

id-zlec

0-1

do 20 znaków

Identyfikator zlecenia

Przekazuje się, jeżeli występuje na dokumencie zlecenia

data

1

data

Data zlecenia

 

4

nfz:e-skier

 

0-1

1z

 

Dane dotyczące e-skierowania

Wymagane w przypadku, gdy pacjent został przyjęty na podstawie eSkierowania.

 

Nie przekazywane w przypadku zlecenie@typ=U

W pozostałych przypadkach musi wystąpić jeden z elementów: „nfz:e-skier” lub “swd-zlec” lub “instyt-zlec”

root

1

do 60 znaków

Identyfikator e-skierowania - cześć 1 (root)

 

ident

1

do 22 znaków

Identyfikator e-skierowania - cześć 2 (extension)

 

4

swd-zlec

 

0-1

1z

 

Świadczeniodawca i jego komórka organizacyjna, w której wystawiono zlecenie wykonania świadczenia

Nie przekazywane w przypadku zlecenie@typ=U

W pozostałych przypadkach musi wystąpić jeden z elementów: „nfz:e-skier” lub “swd-zlec” lub “instyt-zlec”

nfz:typ-swd

0-1

2 znaki

Typ świadczeniodawcy według definicji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Typ świadczeniodawcy:

PL - podmiot leczniczy (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

PR – praktyka zawodowa (zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej)

OF – osoba fizyczna inna niż PL, PR, która uzyskała fachowe uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z ustawą

 

Przekazywane obligatoryjnie dla świadczeń, których udzielanie rozpoczęło się od 1 maja 2015 r.

typ-id

0-1

1 litera

[R]

Typ identyfikatora świadczeniodawcy: R lub K

Wartości:

R – 14 cyfr numeru REGON

K – nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

id-swd

1

do 14 znaków

Identyfikator świadczeniodawcy zlecającego

 

id-kom-org

1

3 lub 4 cyfry

Identyfikator komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenie

Część VII kodu resortowego. W innych przypadkach niż //swd-zlec/@typ-swd =PL przyjmuje wartość ‘000’

id-typ-kom-
org

1

4 cyfry

Identyfikator typu komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenie

Część VIII kodu resortowego. W innych przypadkach niż //swd-zlec/@typ-swd =PL przyjmuje wartość ‘0000’

5

personel-zlec

 

1

 

Dane identyfikujące osobę zlecającą wykonanie świadczenia.

 

typ-pers

0-1

do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej osoby zlecającej

Zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

npwz

1

do 24 znaków

Numer prawa wykonywania zawodu

 

4

instyt-zlec

 

0-1

1z

 

Dane identyfikujące inny podmiot niż świadczeniodawca uprawniony do zlecania świadczeń

Nie przekazywane w przypadku zlecenie@typ=U

W pozostałych przypadkach musi wystąpić jeden z elementów: „nfz:e-skier” lub “swd-zlec” lub “instyt-zlec”

nazwa

1

do 50 znaków

Nazwa instytucji

 

 


1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021 poz. 1285) 

Wszystkie aktualności