Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

05-04-2022

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w formacie komunikatu XML SWIAD w wersji 10.10.1.

Wersja komunikatu pozostaje bez zmian. Formalnie zmiany zostaną uwzględnione przy najbliższej zmianie zarządzenia.

Rozszerzono opisy i wymóg przekazywania danych:

  • podstawa-uprawnien-do-swiadczen – zmieniono format [wart.dom.] do 2 cyfr oraz dodano 10  – spełnia warunki określone w art. 12 pkt 13 ustawy. Wartość 10 może być sprawozdawana od 2022-02-24.

6

of-oswiadczenie

 

0-1

1z

 

Oświadczenie

Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Element może wystąpić w przypadku tytułów uprawnień wskazanych w wyliczeniu wartości atrybutu podstawa-uprawnien-do-swiadczen. Np. element of-oswiadczenie nie przekazuje się w przypadku świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji

id

1

do 20 znaków

Identyfikator oświadczenia nadawany przez świadczeniodawcę

 

data

1

data

Data złożenia oświadczenia

 

data-od

0-1

data

Data rozpoczęcia udzielania świadczenia

Wypełniane tylko w przypadku, gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, oświadczenie może zostać złożone w terminie późniejszym

data-do

0-1

data

Data zakończenia udzielania świadczenia

Wypełniane tylko w przypadku, gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy w stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, oświadczenie może zostać złożone w terminie późniejszym

rodzaj-oswiadczenia

0-1

do 3 liter

Rodzaj oświadczenia potwierdzanego uprawnienie

Atrybut przyjmuje wartości:

OSE – oświadczenie, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy

OSP – oświadczenie, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

 

W przypadku przekazania wartości OSE należy dodatkowo przekazać informacje dodatkowe w elemencie podrzędnym „ose-szczegoly”

typ-oswiadczenia

1

1 litera

 

P –oświadczenie pacjenta

O – oświadczenie opiekuna

podstawa-uprawnien-do-swiadczen

1

Do 2 cyfr

 

1 - z tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

2 - z tytułu uzyskania decyzji (wójta/burmistrza/prezydenta) potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 54 ustawy

3 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy - posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu 4 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy - posiada obywatelstwo polskie i nie ukończył 18. roku życia (występuje tylko w przypadku typu oświadczenia – O)

5 – spełnia warunki określone w art. 67 ust. 4-7 ustawy– osoba, która po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowała prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

6 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) – posiada obywatelstwo polskie i nie ukończył 18. roku życia (występuje tylko w przypadku typu oświadczenia – O)

7 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) – nie ukończył 18. roku życia i uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (występuje tylko w przypadku typu oświadczenia – O)

8 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu

9 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy - uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu.

10  – spełnia warunki określone w art. 12 pkt 13 ustawy

 

Wartości 3 oraz 4 mogą być sprawozdawane dla świadczeń przed
1 stycznia 2015 r.

Wartości 6, 7, 8, 9 mogą być sprawozdawane od
1 stycznia 2015 r.

Wartość 10 może być sprawozdawana od 2022-02-24

  • Rozszerzono słownik dokumentów tożsamości o nową pozycję:

I - inny dokument (opcja możliwa do wykorzystania wyłącznie w przypadku pacjentów posiadających uprawnienie wynikające z art. 12 pkt 13 ustawy - of-oswiadczenie@podstawa-uprawnien-do-swiadczen=10)

Lista dopuszczalnych wartości dla atrybutu osoba-sklad-oswiadcz@typ-dok

7

ose-szczegoly

 

0-1

 

Dodatkowe dane w przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (art. 50 ust. 2a ustawy)

Przekazywane i wymagane, gdy atrybut rodzaj-oswiadczenia przyjmuje wartość OSE

.....

....

..

....

...............

........

8

osoba-sklad-oswiadcz

 

0-1

 

Dane osoby, która złożyła oświadczenie

Przekazywane w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy

imie

1

do 30 znaków

Imię osoby składającej oświadczenie

 

nazwisko

 

1

do 60 znaków

Nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

typ-dok

1

 

1 duża litera

Typ dokumentu tożsamości osoby składającej oświadczenie

Przyjmuje jedną z wartości:

D – Dowód osobisty

T – Paszport

K– Karta pobytu

 P- prawo jazdy

L- legitymacja szkolna

C- polski dokument tożsamości cudzoziemca

I - inny dokument (opcja możliwa do wykorzystania wyłącznie w przypadku pacjentów posiadających uprawnienie wynikające z art. 12 pkt 13 ustawy - of-oswiadczenie@podstawa-uprawnien-do-swiadczen=10)

 

 

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności