Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

07-04-2022

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. udostępniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej1).

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie numeru PESEL albo innego typu identyfikatora możliwego do wybrania w systemie.

W przypadku braku numeru PESEL lub braku pozytywnej odpowiedzi eWUŚ należy:

- potwierdzić prawo do świadczeń na podstawie oświadczenia ze wskazaniem tytułu uprawnienia UA - Osoby, którym przysługują uprawnienia do świadczeń zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia2)

- przyjąć od pacjenta/ przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, oświadczenie o spełnieniu warunków osoby uprawnionej (według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia3)).

Dodatkowo, publikujemy słownik rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie.

Poniżej doprecyzowanie sprawozdawczości komunikatem ZPOSP:

5

nfz:potw-uprawnien-realizator

 

1

1z

 

Dane dotyczące sposobu potwierdzenia uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń u realizatora przekazywane wtedy, gdy potwierdzenie w systemie płatnika uprawnień spotkało się z odmową lub elektroniczne potwierdzenie uprawnień nie było możliwe

Uprawnienie pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ. Wymagane i przekazywane w przypadku, gdy system NFZ odmówi potwierdzenia prawa do świadczeń i pacjent przedstawił realizatorowi dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do świadczeń finansowanych przez Fundusz albo złożył u niego stosowne oświadczenie

 

tytul-uprawn

1

do 3 znaków

 

Tytuł uprawnień pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ

Zgodnie ze słownikiem publikowanym przez Płatnika

Należy sprawozdać tytuł UA - gdy uprawnienie pacjenta nie zostało potwierdzone z wykorzystaniem usługi udostępnionej przez system płatnika

 

 

 


1 Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) z późn. zm.

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie aktualności