Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

09-02-2023

Nawiązując do opublikowanego Zarządzenia nr 23/2023/DI zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML:

Zarządzenie Nr 23/2023/DI

przekazujemy doprecyzowanie w stosowaniu poniższych elementów.

  1. KOMUNIKAT SWIAD:
  • calk-personel-real

5

calk-personel-real

 

0-n

 

Całkowity personel udzielający świadczenie

Wymagane w sprawozdawczości świadczeń dla których istotne jest przekazanie informacji o wszystkich osobach, które brały udział w udzielaniu świadczeń

 

Osoba identyfikowana przez trójkę atrybutów typ-pers, typ i wartość wykazywana jest jednokrotnie

typ-pers

0-1

do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej

Kod grupy zawodowej według tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

typ

1

1 znak

Typ kodu

1 – Nr prawa wykonywania zawodu, jeżeli istnieje odpowiedni unikalny numer prawa wykonywania zawodu dla danej grupy zawodowej

 

2 – Numer PESEL
w przypadku, gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu.

wartosc

1

do 24 znaków

Wartość

Wartość według deklaracji w atrybucie //swiadczenie/dane-swiadczenia/personel-real/@typ

W celu umożliwienia sprawozdawania przez świadczeniodawców więcej niż 1 osoby udzielającej świadczenia dodany został nowy, dodatkowy element calk-personel-real w ramach elementu świadczenie. Element dedykowany jest do przekazywania informacji na temat identyfikatorów wszystkich osób biorących udział w procesie udzielania świadczenia.

Powyższy element dotyczy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie świadczeń, których realizacja wymaga więcej niż jednej osoby spośród wymaganego personelu, oraz w przypadku gdy przepisy zarządzenia Prezesa NFZ umożliwiają takie sprawozdanie.

W przypadku przekazania elementu calk-personel-real osoba wykazana w elemencie personel-real musi występować wśród osób  wykazanych w ramach calk-personel-real.

  •  zaangazow-osoby

6

zaangazow-osoby

 

0-n

 

Okresy zaangażowania osoby personelu w udzielanie świadczenia

Specyfikowane gdy zaangażowanie osoby perosnelu w udzielanie świadczeń było inne niż wynikające z daty i czasu rozpoczęcia oraz daty i czasu zakończenia udzielania świadczeń

(tj. inne niż wynikające z atrybutów data-od, czas-przyj, data-do, czas-wypis elementu dane-swiadczenia)

 

Wymagane w sprawozdawczości świadczeń, gdzie czas zangażowania personelu w udzielanie świadczeń został przez NFZ wskazany jako niezbędny do ich poprawnego rozliczenia

start

1

Data + czas

Data + czas rozpoczęcia

 

koniec

1

Data + czas

Data + czas zakończenia

 

Powyższy element został dodany do wykorzystania w przyszłości, gdy pojawi się potrzeba wykazania szczegółowego zaangażowania osób personelu. Wykazanie danych w powyższym elemencie poprzedzone będzie opublikowaniem informacji dotyczących stosowania.  

Obecnie informacje o zaangazow-osoby nie są wymagane i nie ma potrzeby sprawozdawania ich do Funduszu.

  • zlecenie

Dodatkowo informujemy o doprecyzowaniu podstawy prawnej dla elementu zlecenie:

3

zlecenie

 

0-1

 

Dane charakteryzujące fazę zlecenia świadczenia

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 13 rozporządzenia.

  1. KOMUNIKAT DEKL:
  • nfz:szczeg-oswiadczenia@ podstawa-uprawnien-do-swiadczen

W komunikacie DEKL nastąpiła omyłka pisarska dla informacji o formacie [wartość dom.] dla atrybutu podstawa-uprawnien-do-swiadczen.

W związku z dodaniem kodu 11 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy precyzujemy zapis o możliwości sprawozdawania do 2 cyfr.

8

nfz:szczeg-oswiadczenia

 

0-1

1z

 

Dane oświadczenia

Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

id

1

do 20 znaków

Identyfikator oświadczenia nadawany przez świadczeniodawcę

 

data

1

data

Data złożenia oświadczenia

Data złożenia oświadczenia musi być równa dacie potwierdzenia uprawnień (//nfz:potw-uprawnien@data-potw-upraw)

 

typ-oswiadczenia

1

1 litera

 

P –oświadczenie pacjenta

O – oświadczenie opiekuna

podstawa-uprawnien-do-swiadczen

1

Do 2 cyfr

 

1 - z tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

 

2 - z tytułu uzyskania decyzji (wójta/burmistrza/prezydenta)  potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 54 ustawy

 

(…)

 

11 -  spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy

 

Wartości 3 oraz 4 mogą być sprawozdawane dla deklaracji  przed
1 stycznia 2015 r.

 

Wartości 6,7,8 oraz 9 mogą być sprawozdawane od
1 stycznia 2015 r.

 

Wartość 11 może być sprawozdawana od 2022-07-01          

 

 

Wszystkie aktualności