Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28-04-2023

Ważne elementy SWIAD-a przy sprawozdawaniu grup w stomatologii

na przykładzie:

Nazwa pakietu

Opis pakietu 

Listy procedur dodatkowych

ST1**

ST2

ST3

ST4

ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego

wymagane wskazanie procedury 23.1701 usunięcie zęba jednokorzeniowego oraz

co najmniej jednej procedury z listy procedur dodatkowych  ST1,

 

możliwe wskazanie więcej niż 1 procedury z listy procedur dodatkowych ST2  

 23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, 23.0402 Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem, 

23.1812 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami, 23.1815 Założenie opatrunku chirurgicznego, 

 

 

w danych o świadczeniu (o kontakcie/o wizycie) dla pozycji rozliczeniowej

 • nfz:dane-poz-rozl/ prod-jedn 
  5.13.00.7000001
 • nfz:umiej-wyk
  umiejscowienie zgodnie z normą: PN-EN ISO 3950
 • procedura (czyli ICD9)
  - wymagane - MUSI BYĆ SPRAWOZDANE (= WYKONANE)
  23.1701
  23.0401/ 23.0402/ 23.0403 (**nie dotyczy świadczeń wykonanych w znieczuleniu ogólnym)
  - możliwe - MUSI BYĆ (jak WYKONANO) i NIE MUSI (jak NIE WYKONANO)
  23.1809/ 23.1812/ 23.1815

Wykonanie procedur wymaganych lub możliwych do wykazania w ramach danej grupy należy wykazać jako odpowiednia ICD9 – NIE MOŻNA wykazać ich jako odrębne świadczenia jednostkowe,

np. dla ST01:

NALEŻY WYKAZAĆ

NIE MOŻNA WYKAZAĆ

23.0401

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe

5.13.00.2304010

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe

23.0402

Znieczulenie miejscowe nasiękowe

5.13.00.2304020

Znieczulenie miejscowe nasiękowe

23.0403

Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

5.13.00.2304030

Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

23.1809

Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem,

5.13.00.7000007

ST07 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami

23.1812

Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami

5.13.00.7000027

ST27 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem

23.1815

Założenie opatrunku chirurgicznego,

5.13.00.7000031

ST31 Założenie opatrunku chirurgicznego

 

Krotność (element nfz:dane-poz/krotn-fakt i krotnosc

Kod specjalnego rozliczenia (element nfz:spec-rozlicz)

 • gdy nie mają zastosowania inne współczynniki i kody specjalnego rozliczenia

- gdy w trakcie wizyty wskazywana jest jedna grupa

krotn- fakt = 1
krotnosc = 1

- gdy w trakcie wizyty wskazywane są więcej niż jedna grupa

 • najdroższa grupa – jw.
 • kolejne grupy:

krotn- fakt = 1
krotnosc = 0,8   oraz
specj-rozlicz = WKR1
wspolczynnik = 0,8

 • gdy mają zastosowania inne współczynniki i kody specjalnego rozliczenia dedykowane świadczeniom stomatologicznym (WKW2albo WKC3)

- gdy w trakcie wizyty wskazywana jest jedna grupa

krotn- fakt = 1
krotnosc = wg współczynnika dla WKW albo WKC

- gdy w trakcie wizyty wskazywane są więcej niż jedna grupa

krotność współczynników należy wymnożyć przez siebie wg wzoru

K = WWKR x WWK..

gdzie

K – krotność wskazywana do rozliczenia (krotnosc)

WWKR – współczynnik z tyt. obniżenia wyceny

WWK.. – współczynnik z innego tytułu (dla WKW albo dla WKC)

 • najdroższa grupa – krotność wg współczynnika dla WKW albo WKC
 • kolejne grupy:
 1. przy zastosowaniu współczynników z tyt. specjalnego rozliczenia WKW (dzieci)
  • specj-rozlicz = WKW  i  wspolczynnik = 1,5
  • specj-rozlicz =  WKR   i  wspolczynnik  = 0,8
  • K = 1,5 x 0,8 = 1,2
 2. przy zastosowaniu współczynników z tyt. specjalnego rozliczenia WKC (ciąża)
  • specj-rozlicz = WKC  i  wspolczynnik  = 1,2
  • specj-rozlicz = WKR  i  wspolczynnik  = 0,8
  • K = 1,2 x 0,8 = 0,96

 1 WKR – kod specjalnego rozliczenia - Świadczenie rozliczane ze współczynnikiem korygującym wartość wyceny kolejnego pakietu, w przypadku wskazania do rozliczenia podczas jednej wizyty więcej niż jednego pakietu świadczeń (dot. STM)

2 WKW – kod specjalnego rozliczenia - Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego - ze względu na wiek

3 WKC – kod specjalnego rozliczenia - Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego - kobieta w ciąży oraz w okresie połogu

Wszystkie aktualności