Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

07-05-2021

Informujemy, że w związku ze zmianą1) Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493 i 1875), w ramach której wprowadzona została m.in. regulacja dot. wystawiania w postaci elektronicznej zleceń na zaopatrzenie i zlecenia naprawy  NFZ dostosował specyfikację usług eZWM do obsługi zleceń tj. wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń zaopatrzenia i zleceń naprawy w formie elektronicznej.

W dniu 1 czerwca 2021 r. wersja 2.1.7 zostanie wdrożona na środowisko testowe eZWM. Po tym dniu nie będzie dostępne już środowisko testowe w wersji 2.1.6. Na środowisku możliwe będzie testowanie na nowym wzorze zlecenia obecnego rozwiązania tj. potwierdzenia elektronicznego zlecenia bez wykorzystywania podpisu elektronicznego. 

Dostęp oraz zasady testowania nie ulegają zmianie. Zapraszamy do testowania udostępnionego rozwiązania. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres w temacie wpisując „testy wersji 2.1.7”. Zgłoszone uwagi pozwolą na sprawne produkcyjne wdrożenie rozwiązania.

Termin produkcyjnego wdrożenia zmian ogłoszony będzie komunikatem na stronach NFZ po opublikowaniu rozporządzenia MZ wprowadzającego nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne /zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Z uwagi, że zmiany zostały wdrożone zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami z Ministerstwem Zdrowia, Fundusz zastrzega możliwość wprowadzenia drobnych zmian po opublikowaniu nowych wzorów zleceń. O ewentualnych zmianach będziemy informować w komunikatach NFZ.

Zmiany w wersji 2.1.7:

 • Dodano wersje elektroniczne dokumentów: 
 • zlecenia
 • zlecenia naprawy
 • wyników weryfikacji zlecenia
 • żądania potwierdzenia realizacji zlecenia 
 • Dodano nowe dokumenty w formacie PDF:
 • druk informacyjny zlecenia elektronicznego w formacie pdf:
 • dokument potwierdzenia wydania wyrobu/przedmiotu naprawy dla zlecenia elektronicznego w formacie pdf 
 • Dodano identyfikację zleceń elektronicznych z wykorzystaniem pary numer PESEL i PIN.
 • Dodano zmiany wynikające z nowych wzorów zlecenia zaopatrzenia/zlecenia naprawy

W ramach udostępnionych funkcjonalności przyjęto założenia:

 • wzory dokumentów (zbiór danych) zleceń i zleceń naprawy będą jednakowe dla zleceń realizowanych tradycyjnie (papierowo) jak i elektronicznie.
 • eZWM obsługuje tylko jeden wzór zlecenia / zlecenia naprawy 

 

 


1) Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401)

Wszystkie aktualności