Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców sprawie sprawozdawczości

24-02-2021

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie sprawozdawania komunikatem xml SWIAD świadczeń COVID-19 poniżej publikujemy sposób przekazywania raportów z wykorzystaniem obszaru WYKBAD.

Lista świadczeń udzielanych i rozliczanych w ramach umów w rodzaju 19/4 i sprawozdawanych komunikatem SWIAD w obszarze WYK_BAD zostanie określona w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującego od dnia 1 marca 2021 r.

Świadczenia zrealizowane do dnia 2021-02-28 należy rozliczać z wykorzystaniem raportów określonych w załączniku nr 3 i 5 do zarządzenia wybrane świadczenia zrealizowane po dniu 2021-02-28 należy rozliczać z wykorzystaniem sprawozdawczości XML - obszar WYKBAD, zgodnie ze wskazaniem w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującym od dnia 1 marca 2021 r.

Zasady przekazywania informacji w komunikacie SWIAD obszar WYKBAD:

  • W atrybucie nfz:wyk-badanie@data-wyk-badania będzie przekazywana data początku wykonania świadczenia
  • W atrybucie nfz:wyk-badanie@kod-badania będzie przekazywany kod produktu rozliczeniowego z załącznika 1 do zarządzenia obowiązującego od dnia 1 marca 2021 roku
  • W atrybucie nfz:data-wyk-badania@krotnosc będzie przekazywana krotność realizacji świadczenia (dla świadczeń związanych z pobytem pacjenta w izolatorium będzie to liczba dni wynikająca ze schematu rozliczeniowego OZ – dzień rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia traktowane jako osobne dni).

Okres sprawozdawczy (atrybut nfz:umowa-okres-spr@miesiac) musi być zgodny z datą początku udzielania świadczenia. Z uwagi, że w obszarze WYKBAD nie ma możliwości podania daty końca realizacji świadczenia,  należy przyjąć poniższy sposób sprawozdawania pobytów na przełomie okresów sprawozdawczych tj. pobyty będą sprawozdawane rozdzielnie dla każdego okresu sprawozdawczego. Sprawozdana krotność będzie liczbą faktycznie finansowanych dni pobytu.

Dla przykładu: pobyt od 28 marca do 7 kwietnia 2021 roku należy przekazywać w następujący sposób (odpowiednio dla marca i kwietnia 2021 r.):

  • nfz:umowa-okres-spr@miesiac  = 3; nfz:wyk-badanie@data-wyk-badania = 2021-03-28; nfz:data-wyk-badania@krotnosc =  4
  • nfz:umowa-okres-spr@miesiac  = 4; nfz:wyk-badanie@data-wyk-badania = 2021-04-01; nfz:data-wyk-badania@krotnosc =  7

Obszar ‘WYKBAD’ komunikatu xml SWIAD:

1

nfz:zestaw-wyk-bad-poz

 

1-n

1z

 

Zestaw wykonanych badań dla pacjenta w ramach umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ / wykonanych produktów rozliczeniowych

Od 2018 r. przekazywane przez świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS

 

Od marca 2021 przekazywane przez świadczeniodawców posiadających umowę 19/4 – dotyczy wyłącznie sprawozdawczości produktów rozliczeniowych zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla których określono w tym załączniku jako formę sprawozdawczości komunikat SWIAD – obszar WYKBAD

id-inst

0-1

do 38 znaków

Identyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której został zarejestrowany zestaw

Nie występuje, jeśli identyfikator instalacji jest taki sam jak przekazany w atrybucie „//komunikat/swiadczeniodawca/@id‑inst”

id-zest-wyk-bad-poz

1

do 20 cyfr

Identyfikator zestawu

Atrybut techniczny pozwalający na synchronizację danych pomiędzy systemami informatycznymi świadczeniodawcy i podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń

nr-wersji

1

liczba (4,0)

Numer wersji (modyfikacji) danych zestawu badań.

Atrybut techniczny wykorzystywany do numerowania wersji przekazywanych danych w przypadku ich poprawiania. Szczegółowe zasady zmiany numeru wersji – zobacz punkt 3.2 (Elementy protokołu wymiany danych).

usun

0-1

1 litera

[N]

Żądanie usunięcia całego zestawu badań

Wartości:

T – żądanie usunięcia

N – przekazanie danych

Jeżeli atrybut nie występuje, przyjmuje się, że jego wartość wynosi “N”.

mom-wprow

1

data+czas

Data i czas pierwszej rejestracji zestawu w systemie świadczeniodawcy

Pomocniczy atrybut techniczny umożliwiający przede wszystkim zabezpieczenie przed zamieszaniem w danych po niekontrolowanym przywróceniu przez świadczeniodawcę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii).

mom-modyf

1

data+czas

Data i czas ostatniej modyfikacji zestawu w systemie świadczeniodawcy

Pomocniczy atrybut techniczny umożliwiający przede wszystkim zabezpieczenie przed zamieszaniem w danych po niekontrolowanym przywróceniu przez świadczeniodawcę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii).

2

nfz:dane-zest-wyk-bad

 

0-1

 

Dane zestawu wykonanych badań / Zestawu produktów rozliczeniowych

Nie przekazywany gdy nfz:zestaw-wyk-bad-poz@usun= ‘T’

 

Produkty rozliczeniowe zgonie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla których określono w tym załączniku jako formę sprawozdawczości komunikat SWIAD – obszar WYKBAD

3

nfz:pacjent

 

1

 

Pacjent, któremu wykonano badania sprawozdawane zestawem

 

4

nfz:ident-pacj

 

1

 

Identyfikator pacjenta/opiekuna

 

typ-osoby

0-1

1 litera [P]

Informacja, dla jakiej osoby przekazano dane identyfikacyjne

P – pacjent

O – rodzic albo opiekun prawny

typ-id

0-1

do 2 znaków 

[P]

Kod typu identyfikatora

Zgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia

id-osoby

1

do 30 znaków

Identyfikator

 

4

nfz:dane-osobowe-pacjenta

 

0-1

 

Dane o pacjencie identyfikowanego innym id niż własny numer PESEL

Przekazywany wyłącznie w sytuacji, gdy nie przekazano własnego numeru PESEL pacjenta.

nazwisko

0-1

do 40 znaków

Nazwisko dziecka

Wymagane gdy nfz:ident-pacj@typ-osoby=’O’

imie

0-1

do 20 znaków

Imię dziecka

Wymagane gdy nfz:ident-pacj@typ-osoby=’O’

data-urodz

1

data

Data urodzenia

 

plec

1

1 cyfra

Płeć

Kody zgodnie z ISO 5218.

4

nfz:adres-zam-pacj

 

1

 

Dane o adresie zamieszkania pacjenta

 

teryt

1

7 znaków

Kod TERYT gminy adresu zamieszkania pacjenta

 

3

nfz:umowa-okres-spr

 

1

 

Umowa i okres sprawozdawczy którego dotyczy zestaw

 

umowa

1

do 24 znaków

Numer umowy

 

rok

1

liczba (4,0)

Rok

 

mies

1

liczba (2,0)

Miesiąc

Przyjmuje wartości 1 do 12

3

nfz:wyk-badanie

 

1-n

 

Badanie wykonane pacjentowi / Produkt rozliczeniowy

Od dnia 1 marca 2021 r. produkt rozliczeniowy zgodnie z zarządzeniem  Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla których określono w tym załączniku jako formę sprawozdawczości komunikat SWIAD – obszar WYKBAD

data-wyk-badania

1

Data

Data wykonania badania / Data początku wykonania świadczenia z katalogu płatnika

Musi zawierać się w okresie sprawozdawczym wynikającym z atrybutów elementu nfz:okres-spr

kod-badania

1

Ciąg do 10 znaków

Kod badania / Kod produktu rozliczeniowego

Kod badania określony przez płatnika w przypadku umowy w rodzaju POZ /

 

Kod produktu rozliczeniowego zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla których określono w tym załączniku jako formę sprawozdawczości komunikat SWIAD – obszar WYKBAD w przypadku umowy w typie 19/4

krotnosc

1

liczba (2,0)

Liczba wykonanych badań / Krotność realizacji świadczenia z katalogu płatnika możliwa do rozliczenia

 

4

nfz:diag-schorz

 

0-2

1z

 

Informacje o diagnozowanych schorzeniach

W przypadku zestawu dotyczącego umowy o typie 19/4 nie występuje

diagnozowane-schorzenie

1

1 znak

Grupa schorzeń, w której znajduje się schorzenie diagnozowane badaniem

Przyjmuje wartości:

K - Badanie wykonane w związku z diagnozowaniem schorzenia oznaczonego wg ICD10 w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ

P - Badanie wykonane w związku z diagnozowaniem innego schorzenia niż oznaczone wg ICD10 w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ

 

4

nfz:poz-plus-schorzenie-dmp

 

0-11

1z

 

W przypadku, gdy wykonanie badanie miało związek z realizacją ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej DMP POZ PLUS

Przekazywane obligatoryjne gdy w atrybucie nfz:umowa-okres-spr@umowa przekazano umowę z obszaru POZ-PLUS

 

W przypadku zestawu dotyczącego umowy o typie 19/4 nie występuje

schorzenie

1

Liczba (2,0)

Kod ścieżki na potrzeby realizacji, której wykonano badania

Przyjmuje jedną z wartości:

1 - cukrzyca typu II

2 - nadciśnienie tętnicze samoistne

3 - przewlekła choroba wieńcowa

4 - przewlekła niewydolność serca

5 - utrwalone migotanie przedsionków

6 - astma oskrzelowa

7 - POCHP

8 - niedoczynność tarczycy

9 - wole miąższowe i guzowate tarczycy

10 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych

11 - zespoły bólowe kręgosłupa

 

Żródło: Departament Informatyki

 


1) Zarządzenie nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn.zm.

Wszystkie aktualności