Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie list oczekujących

02-11-2023

Informujemy, że w związku ze zmianami w zakresie list oczekujących, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 28 czerwca 2023 r., od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie następujące zmiany:

 

1. Dodano obowiązek oznaczenia przedziałów wiekowych, w których świadczeniodawca może przyjąć dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym. Obecnie, jeśli świadczeniodawca ma możliwość udzielania świadczeń dla dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym, zaznacza znacznik świadczenia udzielane także dzieciom.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązany określić w jakich przedziałach wiekowych będą udzielane wymienione świadczenia. Ustalone przedziały wiekowe to: (0-3), (4-9), (10-15), (16-18). Świadczeniodawca będzie mógł zaznaczyć kilka przedziałów jednocześnie. Informacja dotycząca przedziałów wiekowych będzie publikowana w Informatorze o Terminach Leczenia.

 

2. Dla świadczeń gastroskopii (20015) i kolonoskopii (20016) dodano obowiązek oznaczania miejsc, w których świadczeniodawca udziela świadczeń w znieczuleniu.

W aplikacji AP-KOLCE zostanie dodana możliwość zapisania dla każdego z harmonogramów przyjęć dotyczących gastroskopii i kolonoskopii parametru - znieczulenie. Informacja  ta będzie prezentowana w Informatorze o Terminach Leczenia z dopiskiem, że pierwszy wolny termin udzielania świadczenia ze znieczuleniem może być późniejszy. Natomiast świadczeniodawca powinien przekazywać datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia na badanie, na które czas oczekiwania jest najkrótszy (w większości przypadków są to badania bez znieczulenia).

 

3. Dla wszystkich świadczeniodawców objętych obowiązkiem sprawozdawczym wprowadzono zmianę sposobu wyliczania średniego czasu oczekiwania. We wzorze, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, D = d1 + d2 +... + dn – modyfikacji ulega wartość dn (dn - to liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała. Liczona od daty wpisania na tę listę, do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia, z wyłączeniem osób, które rezerwowały termin, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia; w przypadku osoby, której data zaplanowanego terminu udzielenia świadczenia wyznaczona przez świadczeniodawcę w dniu wpisu na listę oczekujących została w terminie późniejszym zmieniona na wniosek tej osoby lub z przyczyn leżących po jej stronie, liczba dni jej oczekiwania liczona jest od daty wpisania na listę oczekujących do daty zaplanowanego terminu udzielenia świadczenia, aktualnej na dzień, w którym świadczeniobiorca wnioskuje o zmianę.

Oznacza to, że w obliczeniach średniego czasu oczekiwania nie będzie uwzględniany wydłużony czas oczekiwania, jeżeli nie wynika on z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. W związku z powyższym w komunikacie SWIAD zostanie dodany atrybut, w którym świadczeniodawcy będą przekazywać termin, który zgodnie z modyfikacją algorytmu wyliczenia średniego czasu oczekiwania będzie podstawą do wyliczenia liczby dni oczekiwania pacjenta. W atrybucie należy przekazać:

  • ostatni zaplanowany termin udzielenia świadczenia wyznaczony przez świadczeniodawcę przed zawnioskowaniem świadczeniobiorcy o jego zmianę lub zmieniony z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy (do przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy należą przyczyny, które zgodnie z tabelą nr 14 załącznika nr 3 do powyższego rozporządzenia mają przypisany kod przyczyny o wartości: 4, 5, 8, 12, 14) lub
  • wartość atrybutu w przypadkach, gdy termin udzielenia świadczenia wyznaczony przez świadczeniodawcę nie był zmieniany na wniosek świadczeniobiorcy lub z jego przyczyn.

 

W aplikacji AP-KOLCE w przypadku, gdy dla wpisu nastąpiła zmiana planowanego terminu realizacji świadczenia i zmiana ta nastąpiła na wniosek, lub z przyczyny leżącej po stronie pacjenta, czas oczekiwania pacjenta będzie wyliczany jako różnica dat: ostatniego planowanego terminu jaki był proponowany przez świadczeniodawcę przed zmianą, a datą wpisu na listę. Dane te będą automatycznie obliczane przez aplikację i przesyłane do bazy stanowiącej źródło zasilenia Informatora o Terminach Leczenia.

 

Nowy algorytm wyliczania średniego rzeczywistego czasu oczekiwania zostanie wdrożony od miesiąca kwietnia 2024 r. (zostaną wykorzystane dane z okresu styczeń - marzec 2024 r. sprawozdane zgodnie z nowymi regułami). Obliczanie średniego rzeczywistego czasu oczekiwania dla miesięcy styczeń - marzec 2024 r. będzie przebiegało według poprzedniego algorytmu.

Wszystkie aktualności