Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla ubezpieczycieli

28-09-2007

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2007 r. ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 133, poz. 922), procedury obowiązujące firmy ubezpieczeniowe są zawarte w wyżej wspomnianej ustawie, a w szczególności w art. 2 powyższej ustawy, zgodnie z którymi zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przekazują do Centrali NFZ:

  1. opłatę ryczałtową, określoną jako iloczyn wysokości zbioru składek brutto za dany miesiąc z tyt. umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz wskaźnika, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
  2. informację o wysokości zbioru składek brutto, o których mowa w pkt 1.

Powyższa informacja powinna zawierać:

  • nazwę i adres podmiotu wpłacającego,
  • wysokość zbioru składek brutto za dany miesiąc,
  • miesiąc, którego dotyczy opłata ryczałtowa,
  • wysokość opłaty ryczałtowej,
  • datę uregulowania opłaty ryczałtowej na konto Centrali NFZ.

Opłaty ryczałtowe oraz informacje, o których mowa powyżej powinny być przekazywane miesięcznie w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Opłatę ryczałtową należy przekazywać na wskazany poniżej numer rachunku bankowego Centrali NFZ:

Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie

nr rachunku.: 66 1130 1017 0020 0734 8625 7425

Informacje o wysokości zbioru składek brutto należy przesyłać na adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Centrala Biuro Księgowości

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 28.09.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.08.2008 r. Grzegorz Furgał
Wszystkie aktualności