Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dotyczący finansowania testów diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2

28-01-2022

Od dnia 26 stycznia w związku ze zmianą polecenia Ministra Zdrowia znak: DLU.736.24.2022.KM modyfikacji uległy minimalne merytoryczne kryteria wpisania medycznych laboratoriów diagnostycznych do odpowiednich wykazów podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Usunięte zostały poniższe zapisy:

- „3. Laboratorium przedstawia pozytywną opinię właściwego urzędu wojewódzkiego, zgodnie z właściwością terytorialną dot. Potrzeby wpisania laboratorium do wykazu” ,

- „Komora laminarna BSL3/ lub BSL2+/ lub BSL2” w odniesieniu do wyposażenie dla metody w pełni automatycznej,”

Poniżej znajdziecie Państwo aktualną treść komunikatu oraz załączniki.

 

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2022 r. testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2, których wykonanie zlecone zostało w systemie EWP, finansowane będą na podstawie zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej „zarządzenie”).

Finansowanie ww. testów będą mogły uzyskać medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące wpisane na wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwanego dalej „wykazem”).1

Od 1 stycznia 2022 r. na wykazie zostaną umieszczone medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące, wykonujące testy na obecność wirusa SARS-CoV-2:

- z którymi NFZ zawarł umowę na finansowanie tych testów, obowiązującą w dniu 30 grudnia 2021 r. (umowy te zostaną wcześniej wypowiedziane przez Fundusz ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r.), w zakresie laboratoriów wymienionych na liście laboratoriów COVID2 - bez konieczności składania wniosków;

- które złożyły wniosek o wpisanie ich do wykazu oraz spełniają warunki określone w załączniku do niniejszego komunikatu. Komplet podpisanych przez upoważnione osoby własnoręcznie lub podpisem elektronicznym dokumentów należy przekazać właściwemu miejscowo oddziałowi wojewódzkiemu NFZ.

Finansowane są tylko testy, których wykonanie zostało zlecone w systemie EWP3, zwanego dalej „Systemem”, z zastrzeżeniem, że zlecenia przyjęte w systemie EWP po wykreśleniu podmiotu z wykazu nie będą rozliczone przez oddział wojewódzki NFZ. Wartość finansowania wykonania jednego testu ujęta jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Sposób rozliczenia należności za wykonanie testu:

-    dane o wykonanych testach będą przekazywane przez Centrum e-Zdrowie do NFZ;

-    podmioty wykonujące testy będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminach określonych w zarządzeniu;

-    oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie prawidłowo złożonych rachunków, na wskazane konto bankowe podmiotu4.

Podmiot leczniczy, który zrezygnuje z wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2    finansowanych na podstawie zarządzenia, zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie właściwy oddział wojewódzki NFZ.

 

Minimalne merytoryczne kryteria wpisania medycznych laboratoriów diagnostycznych do odpowiednich wykazów podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
(zg. z poleceniem Ministra Zdrowia znak:DLU.736.620.2021.KB z dnia 8 grudnia 2021 roku, zmienione poleceniem znak: DLU.736.24.2022.KM z dnia 26 stycznia 2022 r.)

1.    Laboratorium spełnia wymogi zachowania środków hermetyczności grupy 2 zagrożenia (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki).

2.    Personel:

a)    kierownik laboratorium posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizację w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej; mikrobiologii medycznej; mikrobiologii, laboratoryjnej genetyki medycznej albo specjalizację lekarską z dziedziny diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia lekarska lub, w przypadku laboratorium wieloprofilowego, tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium, np. RCKiK – laboratoryjna transfuzjologia medyczna;

b)    kierownik laboratorium ubiegającego się o wpisanie do wykazu nie może pełnić funkcji kierownika w innym laboratorium wpisanym do wykazu;

c)    minimalny wymiar czasu pracy kierownika w laboratorium wynosi 1 etat lub jego równoważnik;

d)    dla laboratorium deklarującego dostępność do badań w systemie 8 lub 12h, dla zapewnienia ciągłości wymagane są minimum 3 etaty diagnosty laboratoryjnego, personel pomocniczy wg potrzeb jednostki;

e)    dla laboratorium deklarującego dostępność do badań w systemie 24h, dla zapewnienia ciągłości wymagane są minimum 5,5 etatu diagnosty, personel pomocniczy wg potrzeb jednostki.

3.    Laboratorium składa niezbędne oświadczenie dotyczące merytorycznych kryteriów wpisu do laboratoriów COVID (załącznik nr 2 do komunikatu):

a)    oświadczenie o posiadaniu, co najmniej, poniższego lub równoważnego sprzętu:

  • Wyposażenie dla metody manualnej / półautomatycznej:

-    Komora laminarna BSL3/ lub BSL2+/ lub BSL2;

-    Lampa bakteriobójcza przepływowa;

-    Aparatura do izolacji RNA / Manualnie;

-    Aparatura do amplifikacji kwasów nukleinowych;

-    Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa do min. 12 tys. rpm z rotorem dostosowanym do probówek 1,5-2 ml;

-    Lodówka 4-8°C; - Zamrażarka -20°C;

-    Pipety automatyczne.

  • Wyposażenie dla metody w pełni automatycznej:

-    Lampa bakteriobójcza przepływowa;

-    Aparatura do automatycznej izolacji i wykrywania materiału genetycznego SARS-CoV-2 w systemie zamkniętym;

-    Lodówka 4-8°C;

-    Zamrażarka -20°C;

-    Pipety automatyczne.

b)    oświadczenie o posiadaniu przez personel laboratorium wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonywania badań technikami biologii molekularnej w ramach diagnostyki chorób infekcyjnych.

c)    oświadczenie o posiadaniu przez laboratorium certyfikatu potwierdzającego jakość badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2 w materiale klinicznym od ludzi uzyskany w ramach udziału w zewnętrznych, ogólnodostępnych programach kontroli jakości badań
(EQA) lub w programach organizowanych przez WHO lub ECDC.

Laboratoria, których wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 


Kwestie te uregulowane są w zarządzeniu Nr 217/2021/DSOZ (ze zm.)w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ostatnia chronologicznie lista laboratoriów COVID publikowana na stronie Ministerstwa Zdrowia

o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

zgodnie z §3 ust. 11 zarządzenia
 

Wszystkie aktualności