Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe

09-02-2017

W związku z trwającym procesem wprowadzania sprawdzeń, mających na celu zweryfikowanie świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe informujemy, że należy przestrzegać zasad sprawozdawczych wymienionych poniżej.
Zasady te obowiązują dla wszystkich raportów statystycznych przekazywanych od 1 stycznia 2017 r.

  1. Zgodnie z zapisami Zarządzeń 66/2016/DGL, 68/2016/DGL ze zmianami świadczeniodawca, w celu prawidłowego sprawozdawania taryfy zakupowej, zobowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie z następującym wzorem:

Taryfa równa się: cena brutto opakowania leku / liczba rozliczeniowych jednostek miary w opakowaniu

  1. W celu prawidłowego zaewidencjonowania danych sprawozdawczo-rozliczeniowych konieczne jest przekazanie taryfy z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku (bez zaokrąglenia wyniku, poprzez odcięcie cyfr po 4-tym miejscu po przecinku).
  2. Wysokość taryfy powinna być ustalona na dzień udzielenia świadczenia pacjentowi.
  3. W przypadku, gdy substancja podana pacjentowi pochodzi z więcej niż jednej pozycji faktury zakupowej należy sprawozdać każdą pozycję z faktury w ramach odrębnej pozycji rozliczeniowej.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności