Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

10-11-2010

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania świadczeń zrealizowanych po 1 października 2010 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, Centrala NFZ informuje:

 1. Dokumentacja dla producentów oprogramowania w sprawie informacji potrzebnych do przygotowania aplikacji grupera dla świadczeń z katalogu 1r - Katalog Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej nie zostanie opublikowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 2. Poszczególne elementy stanowiące składowe opisu grup znajdują się w załącznikach do zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
  • załączniku nr 1r - katalog grup wraz z wartościami punktowymi,
  • załączniku nr 7 - charakterystyka grup (rozpoznania i procedury, warunki kierunkowe),
  • załączniku nr 5 - ocena stanu ciężkości pacjenta, tryb przyjęcia, czas trwania rehabilitacji (hospitalizacji).
 3. Rozliczenie świadczeń udzielonych w trakcie całej hospitalizacji następuje tą samą grupą, wybraną na podstawie oceny ciężkości stanu pacjenta przy przyjęciu na rehabilitację.
 4. Sprawdzenie spełnienia warunków kierunkowych dla grup w systemach informatycznych OW NFZ obejmuje dane z całej hospitalizacji, z pobytów w komórkach organizacyjnych zdefiniowanych do kontraktowania świadczeń w przedmiotowych zakresach. Warunek na wskazanie minimalnej liczby procedur ICD-9 z jednej listy jest uznany za spełniony, jeśli są to procedury o różnych kodach oraz zrealizowane w różnych dniach danej hospitalizacji.
 5. Produkt rozliczeniowy (grupa) w raporcie statystycznym jest wskazywany przez świadczeniodawcę. W atrybucie "krotnosc" oraz "krotn-fakt" należy wpisać wartość "1", natomiast wartość w polu "taryfa" powinna być iloczynem liczby osobodni oraz wartości punktowej za osobodzień danego produktu z katalogu 1r.
 6. W związku z tym, że plik parametryzujący nie będzie publikowany, w przekazywanych raportach statystycznych zgodność wersji grupera nie będzie weryfikowana przez systemy informatyczne OW NFZ.
 7. W przypadku przekazywania w raporcie statystycznym produktu rozliczeniowego w kilku pozycjach (rozliczenia cząstkowe) dla zachowania zasady rozliczania pierwszego i ostatniego dnia hospitalizacji jako jeden osobodzień należy dla wyliczenia właściwej wartości taryfy zastosować poniższą zasadę:
  • dla produktów cząstkowych: liczba dni finansowanych to różnica pomiędzy datą końca i datą początku produktu + 1 dzień,
  • dla ostatniego chronologicznie produktu (zakończenie hospitalizacji): liczba dni finansowanych to różnica pomiędzy datą końca i datą początku produktu.
 8. W przypadku rozliczenia hospitalizacji "przejściowej", tj. rozpoczętej przez dniem 1 października 2010 r., a zakończonej po 30 września 2010 r. stosuje się poniższą zasadę:
  • do 30 września 2010 r. rozliczenie następuje dotychczasowymi ("starymi") produktami rozliczeniowymi,
  • od 1 października 2010 r. rozliczenie następuje produktami z katalogu 1r.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 10.11.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.12.2010 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności