Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

28-12-2010

Komunikat w sprawie modyfikacji systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
i dostosowania komunikatów szczegółowych XML do wymagań wynikających z wprowadzenia
od 1 stycznia 2011 roku modelu naliczania świadczeń do zapłaty
po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i związaną z tym likwidacją II fazy rozliczeń.

Cel wprowadzenia nowego modelu:

1. Unifikacja procesu rozliczeń w skali całego kraju.

2. Uproszczenie i skrócenie procesu rozliczenia dla OW NFZ i świadczeniodawców.

3. Automatyzacja procesu rozliczeń.

4. Wdrożenie jednoznacznych i jednolitych procedur kolejności rozliczania zrealizowanych świadczeń.

5. Poprawa jakości danych w systemach informatycznych OW NFZ poprzez zautomatyzowanie procesu.

Główne założenia nowego modelu:

1. Świadczeniodawca będzie inicjował proces naliczania świadczeń z dokładnością do umowy i okresu sprawozdawczego za pomocą portalu świadczeniodawcy.

2. Rozliczeniu podlegać będą świadczenia, które przeszły pomyślnie procesy walidacji i weryfikacji.

3. Proces naliczania świadczeń do zapłaty będzie automatycznie korygował:

a. Świadczenia zapłacone, a następnie skorygowane przez świadczeniodawcę komunikatem I fazy

b. Świadczenia zapłacone, a następnie zweryfikowane negatywnie przez system OW NFZ.

c. Świadczenia zapłacone w przypadku stwierdzenia zaburzenia kolejności sprawozdawania świadczeń komunikatem I fazy

d. Świadczenia zapłacone w przypadku zmniejszenia limitu umowy.

Opis procesu wymiany danych:

1. Nowy model zakłada przekazywanie danych do rozliczenia przez świadczeniodawcę tylko komunikatem I fazy (zlikwidowany zostaje komunikat II fazy).

2. W wyniku przetworzenia komunikatu I fazy świadczeniodawca otrzyma komunikat zwrotny do I fazy (P_SWI).

3. Następnie w wyniku uruchomienia przez świadczeniodawcę procesu naliczania, świadczenia te będą przydzielane do odpowiednich szablonów rachunków.

4. Informacja o przydzieleniu świadczeń do szablonu rachunku przekazana będzie w raporcie zwrotnym z procesu naliczania za pomocą komunikatu R_UMX. Komunikat będzie dostępny za pomocą portalu  świadczeniodawcy.

5. Na tej podstawie świadczeniodawca tak, jak dotychczas powinien wystawić i przekazać do OW NFZ rachunek w wersji papierowej oraz informacje zawarte w rachunku w formie elektronicznej (komunikat REF).

6. W przypadkach opisanych w punkcie 3 - opisu głównych założeń procesu - pozycje rozliczone, które w wyniku procesu naliczania świadczeń zmieniły stan na nierozliczone, system OW NFZ będzie automatycznie korygował (tylko na poziomie rozliczeniowym bez korekt pozycji na poziomie I fazy) i wystawiał odpowiednie szablony korekty za pomocą komunikatu zwrotnego R_UMX. W takim przypadku świadczeniodawca nie składa korekty pozycji za pomocą komunikatu I fazy chyba, że chce całkowicie usunąć tę pozycję. Nie usunięcie jawnie takiej pozycji powoduje, że jest ona nadal zaewidencjonowana w systemie OW NFZ, ale nie jest już ujęta jako rozliczona. Korekty rozliczeniowe takiej pozycji dokonywane są tylko na poziomie szablonów korekt otrzymanych w komunikacie zwrotnym R_UMX i wymagają przedstawienia przez świadczeniodawcę korekty rachunku w wersji papierowej wraz informacjami zawartymi w korekcie rachunku w formie elektronicznej (komunikat REF).

W związku z powyższą zmianą modelu rozliczeń w dniu 30 listopada 2010 roku na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zostały opublikowane trzy zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • Nr 71/2010 DSOZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  •  Nr 72/2010/DSOZ sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • oraz Nr 73/2010/DSOZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy),

 które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wprowadzenie powyższych zarządzeń związane jest z koniecznością modyfikacji systemów informatycznych i dostosowania komunikatów szczegółowych XML do wymagań wynikających z wprowadzenia od 1 stycznia 2011 roku modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i związaną z tym likwidacją II fazy rozliczeń.

I tak:

1. Zarządzenie Nr 71/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wprowadzony ww. zarządzeniem komunikat szczegółowy zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze pozostaje bez zmian. Zlikwidowany zostaje dotychczas używany komunikat szczegółowy NFZ rozliczenia zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (II faza), który zostaje zastąpiony przez komunikat generowany przez system jako odpowiedź na żądanie przez świadczeniodawcę rozliczenia dotychczas sprawozdanych pozycji do OW NFZ - wprowadzony w zarządzeniu Nr 72/2010/DSOZ.

2. Zarządzenie Nr 72/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Powyższe zarządzenie nie wprowadza zmian w formacie służącym do przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku  - dodany zostaje natomiast komunikat generowany przez system jako odpowiedź na żądanie rozliczenia dotychczas sprawozdanych pozycji do OW NFZ. Struktura komunikatu zwrotnego ma zbliżoną postać do dotychczas obowiązującego komunikatu zwrotnego II fazy dla rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

3. Zarządzenie Nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Wprowadzenie ww. zarządzeniem zmodyfikowanego komunikatu I fazy ma na celu umożliwienie wymiany danych po likwidacji II fazy rozliczeń i zachowanie spójności pomiędzy systemami informatycznymi Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia a oprogramowaniem świadczeniodawców.

Główna zmiana komunikatu I fazy (SWIAD) polega na zastosowaniu innego sposobu przekazywania i korygowania pozycji rozliczeniowych. Został wycofany dotychczasowy model z korygowaniem pozycji rozliczeniowych przez powstanie jawnej pozycji stornującej z nowym identyfikatorem. W to miejsce został zastosowany nowy model polegający na tym, że każda zmiana pozycji rozliczeniowej wymaga jawnego przekazania danych z systemu świadczeniodawcy:

  • w przypadku modyfikacji konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z nowym obrazem danych tej pozycji; Przykładowo: Pozycja rozliczeniowa z identyfikatorem "1111" została po raz pierwszy przekazana do OW NFZ z wersja o wartości=1. W przypadku, gdy świadczeniodawca chce zmienić dowolna daną w pozycji wcześniej przekazanej ( o identyfikatorze "1111") do OW NFZ musi przekazać tą pozycje z nowym stanem danym i wyższą wartością wersji, czyli w tym przypadku = 2.
  • w przypadku żądania usunięcia pozycji rozliczeniowej konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z elementem nfz:pozycja-kor. Po usunięciu pozycja ta nie będzie mogła być już ponownie wykorzystana. Przykładowo: Pozycja rozliczeniowa z identyfikatorem "2222" została po raz pierwszy przekazana do OW NFZ z wersja o wartości=1. W przypadku, gdy świadczeniodawca chce wycofać/usunąć tą pozycje (o identyfikatorze "2222"), musi przekazać tą pozycje z wyższą wartością wersji, czyli w tym przypadku = 2 oraz przekazać zamiast danym szczegółowych pozycji element komunikatu informujący o usunięciu pozycji (nfz:pozycja-kor).

W związku z powyższym informujemy, że dla umów od roku 2011 wszystkie świadczenia będą musiały być sprawozdawane za pomocą nowej wersji komunikatu I fazy, a ich rozliczenie będzie następowało za pomocą modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie NFZ.

Świadczenia z lat ubiegłych będą mogły być przekazywane za pomocą starych wersji komunikatów (obowiązujących do końca 2010 roku), a także za pomocą nowej wersji komunikatu I fazy, jeśli użytkownik dokona przełączenia danej umowy z lat poprzednich na nowy model naliczania świadczeń. Zmiana ta jest jednokierunkowa. Powrót do starego modelu naliczania świadczeń nie będzie możliwy.

Informujemy, że jeżeli świadczenie rozpoczęło się w roku 2010 (lub wcześniejszym), a zakończyło się w roku 2011 i jest rozliczane za pomocą jednostki rozliczeniowej osobodzień (tj. występowały w tym zestawie świadczeń pozycje rozliczeniowe z roku 2010 (lub wcześniejszych), a następnie z roku 2011), to taki zestaw świadczeń musi być przekazany w roku 2011 za pomocą nowego komunikatu I fazy.

Jednocześnie informujemy, że przekazywanie danych komunikatem I fazy za miesiąc styczeń 2011 roku, będzie możliwe od dnia 18.01.2011 roku. Świadczenia z roku 2011 przekazane przed tym terminem nie będą przyjmowane do systemów OW NFZ. Przesunięcie terminu przyjmowania danych do rozliczeń na dzień 18 stycznia 2011 r. wynika z konieczności przygotowania systemów OW NFZ do przyjmowania danych w nowym modelu rozliczeń z roku 2011, a także przeprowadzenia gruntownych testów nowego rozwiązania.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 28.12.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.01.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności