Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

17-06-2011

Komunikat DSOZ dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W związku z opublikowaniem zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, NFZ w załączeniu publikuje uproszczony schemat działania, pozwalający na utworzenie aplikacji wspomagającej wybór i wskazanie płatnikowi wykonanych świadczeń. Pozostałe niezbędne informacje służące do prawidłowego rozliczania zrealizowanych świadczeń są zawarte w ww. zarządzeniu.

Poszczególne elementy stanowiące składowe opisu grup znajdują się w załącznikach do zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

  • załączniku nr 5a - Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych wraz z wartościami punktowymi,
  • załączniku nr 7 - Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Pozostałe świadczenia możliwe do rozliczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna znajdują się w:

  • załączniku nr 1b - Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK),
  • załączniku nr 1c - Katalog zakresów świadczeń   kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS),
  • załączniku nr 5b - Katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych.

Warunek na wskazanie minimalnej liczby procedur ICD-9 z jednej listy jest uznany za spełniony, jeśli są to procedury o różnych kodach.

Prawidłowość kwalifikacji porady do określonej  grupy zdefiniowanej w charakterystyce będzie weryfikowana na podstawie wykazania przez świadczeniodawcę odpowiednich procedur ICD-9 zgodnych z bieżącą wersją Klasyfikacji Procedur Medycznych opublikowaną na stronie NFZ. Do badania spełnienia warunków kwalifikacji do poszczególnych grup (procedury z rangą powyżej 2) pod uwagę brane są procedury zawarte w załączniku nr 7 do ww. zarządzenia.

Produkt rozliczeniowy (grupa lub świadczenie) w raporcie statystycznym będzie wskazywany przez świadczeniodawcę. W przypadku rozliczenia grupą z katalogu 5a, w atrybucie "krotność" oraz "krotn-fakt" należy wpisać wartość "1", natomiast wartość w polu "taryfa" powinna być zgodna z wartością punktową zawartą w katalogu.

Wskazany w raporcie statystycznym produkt rozliczeniowy musi zawierać się w zakresie umowy danego świadczeniodawcy.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 17.06.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.09.2011 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności