Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

11-08-2017

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 10.08.2017 roku podpisał zarządzenie Nr 69/2017/DSOZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „systemem zabezpieczenia”, które to zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), na mocy którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do wydania dokumentu określającego szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydanie przedmiotowego zarządzenia związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844) wprowadzającej „System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej” oraz wydaniem na jej podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw zdrowia, wprowadzających regulacje dotyczące systemu zabezpieczenia.

W związku z ww. regulacjami, w szczególności stosownie do upoważnienia w zarządzeniu, określono warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych w ramach systemu zabezpieczenia, uwzględniając zasady udzielania i realizacji świadczeń, służących do wyliczenia wartości ryczałtu w systemie zabezpieczenia i sposób ich sprawozdawania oraz zasady udzielania i realizacji świadczeń finansowanych odrębnie, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. poz. 1225) i sposób ich rozliczania.

W celu zachowania reguły równego traktowania świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń zawartych w systemie zabezpieczenia, jak również zawieranych w trybie postępowań tzw. konkursowych oraz umożliwienia dalszego użytkowania systemów informatycznych stosowanych do sprawozdawania i rozliczania świadczeń (przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia), w niniejszym zarządzeniu zachowano zasady udzielania i realizacji świadczeń określone w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji świadczeń w następujących rodzajach świadczeń: leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia odrębnie kontraktowane, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W zarządzeniu wskazano termin (31 sierpnia 2017 r.), do którego Dyrektorzy OW NFZ winni przedstawić świadczeniodawcom zakwalifikowanym do systemu zabezpieczenia propozycje kwot zobowiązania na pierwszy okres rozliczeniowy w zakresach świadczeń, które podlegają odrębnemu finansowaniu oraz kwotę ryczałtu PSZ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2017 r.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności