Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat prasowy

10-03-2005

Warszawa, 10. marca 2005 r.

Współpraca NFZ i Banku Światowego

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych upoważniają Narodowy Fundusz Zdrowia do monitorowania ordynacji lekarskiej. Biorąc pod uwagę, że z roku na rok wydatki NFZ z tytułu refundacji leków ujętych w wykazach leków refundowanych stale wzrastają - w roku 2004 NFZ wydał ponad 6.064 mln zł. - niezwykle istotne jest racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz właściwy nadzór nad ich wydatkowaniem.

Z tego względu we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ szczególny nacisk kładziony jest na kontrolę wystawiania i realizacji recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją. Do najczęstszych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli należy zaliczyć nieprawidłową kwalifikację odpłatności leku, wydanie większej ilości leku niż dopuszczają przepisy, wydanie leku niezgodnie z ordynacją lekarską, przekazanie nieprawdziwych danych w zestawieniu refundacyjnym, błędy formalne w wypisywanych receptach. Ogółem w 2004 r. stwierdzono kwotę 2 675 262 zł nienależnej refundacji, z której dotąd odzyskano 2 011 860 zł.

Mając na uwadze złożoność procesu ordynacji lekarskiej oraz potrzebę lepszego przygotowania służb NFZ do zadań kontrolnych, Fundusz podjął współpracę z Bankiem Światowym mającą na celu wymianę spostrzeżeń i doświadczeń krajowych z doświadczeniami zaproszonych ekspertów z krajów UE.

Bank Światowy wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia zorganizował w Warszawie seminarium, w trakcie którego dyskutowano nad doświadczeniami Polski oraz innych krajów w zakresie sprawnie funkcjonujących systemów monitorowania ordynacji lekarskiej.
Przedstawiono wiele przykładów narzędzi i technik stosowanych w Holandii i Wielkiej Brytanii w kontroli wydatków na leki. W seminarium wzięli udział wybitni eksperci z wyżej wymienionych krajów: Stephen Champan, profesor z Uniwersytetu Keele, i Johannes Piepenbrink z Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Holandii.

Dyskutowano o konieczności monitorowania danych, tworzeniu efektywnego systemu monitoringu, zmianie zachowań świadczeniodawców w obszarze ordynacji leków, procesie i wykorzystaniu wyników kontroli do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Głos w dyskusji zabrali również pozostali uczestnicy systemu - świadczeniodawcy, farmaceuci oraz przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego.


źródło - Biuro Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 10.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności