Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat prasowy

10-10-2007

Opierając się na doświadczeniach Śląskiej Kasy Chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację projektu wdrożenia Rejestru Usług Medycznych II generacji (RUM II). Poprzez identyfikację świadczeniobiorcy umożliwi on dokładne rozliczanie zakontraktowanych świadczeń medycznych oraz usprawni kontrolę ich realizacji. Dzięki wprowadzanemu systemowi RUM II świadczeniodawcy zyskają narzędzie usprawniające tworzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczej, a osoby ubezpieczone - szybkie potwierdzenie jego prawa do świadczeń przy pomocy karty elektronicznej.

System RUM II będzie wdrażany w Narodowym Funduszu Zdrowia i w placówkach świadczeniodawców jako komplementarny do obecnie funkcjonujących w nim rozwiązań informatycznych. Wprowadzeniem w życie i prawidłową realizacją założeń systemu informatycznego RUM II zajmuje się nowopowstały Wydział Rejestru Usług Medycznych, utworzony w Departamencie Informatyki Centrali NFZ.

Priorytetowym zadaniem realizowanym przez tę komórkę jest przygotowanie zmian i aktualizacja stanu prawnego dotyczącego wdrożenia Rejestru Usług Medycznych II generacji (RUM II) i dystrybucji i obsługi Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ).
Zadania te realizowane będą we współpracy z komórkami powstającymi w oddziałach wojewódzkich i  komórkami merytorycznymi w Centrali Funduszu.
Wydział zajmie się także określaniem zasad współpracy Funduszu ze świadczeniobiorcami i świadczeniodawcami w zakresie realizacji RUM II, a także analizą i monitorowaniem procesu gromadzenia przez oddziały wojewódzkie informacji w RUM II.

Część zadań jest już realizowana. We współpracy z MSWiA rozpoczęto prace nad wdrożeniem Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ). Jednocześnie w całej Polsce prowadzone są ostatnie przygotowania zmierzające do uruchomienia komórek terytorialnych (powiatowych) do obsługi ubezpieczonych.
Opracowywane są także zasady postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wdrażania RUM II, które mają doprowadzić do ogłoszenia na początku przyszłego roku pierwszych przetargów.

Realizacja całej pierwszej fazy rozpoczętego projektu powinna zakończyć się w pierwszym kwartale 2008 roku, a pierwsze karty zostaną wydane w połowie przyszłego roku.
Zakończenie wdrażania całego projektu RUM II planowane jest w ciągu najbliższych 18 miesięcy.


źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
Dodany: 10.10.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.10.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności