Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

08-10-2021

Zarządzenie nr 160/2021/DSOZ z dnia z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jest pierwszym aktem wdrażającym koordynację opieki w POZ na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz.1050), wskazującym kierunek docelowych rozwiązań. Zmiany w organizacji pracy, które wzmacniają rolę POZ w opiece nad pacjentem, będą wprowadzane stopniowo. Świadczeniodawcy POZ będą realizować zadania koordynacji w różnym czasie w zależności od stopnia ich gotowości i zorganizowania oraz potrzeb osób objętych ich opieką.

Jednym z kluczowych i pierwszych elementów wdrożenia jest koordynator. Docelowo ma to być osoba, która wspomaga proces „poruszania się pacjenta w systemie”, wspomagając proces opieki nad chorym przewlekle (m.in. ustalając terminy badań, konsultacji specjalistycznych), a także dbając o realizację badań profilaktycznych.

Na obecnym etapie wdrożenia opieki koordynowanej, do końca roku 2021, zadania koordynatora są związane przede wszystkim z poprawą zgłaszalności na badania profilaktyczne wśród pacjentów placówki, w zakresie programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ (CHUK, mammografia, cytologia), a także programu Profilaktyka 40Plus.

Zadania koordynatora określone w omawianym zarządzeniu może realizować personel, który już pracuje w poradni (w tym lekarz, pielęgniarka, położna, rejestratorka, inny personel). Nie są wymagane specjalne kwalifikacje potwierdzane certyfikatem lub szkoleniem.

Finansowanie koordynacji odbywa się po wskazaniu osoby, która pełnić będzie funkcję koordynatora, w harmonogramie zasoby dołączanym do wniosku o rozszerzenie umowy. Świadczeniodawca podaje imię i nazwisko koordynatora/koordynatorów oraz jego/ich liczbę godzin pracy tygodniowo bez konieczności wskazywania harmonogramu godzinowego. Nie ma określonej minimalnej liczby godzin pracy w tygodniu wymaganej od koordynatora/ów. Liczba godzin wykazana w harmonogramie nie wpływa na wysokość przekazanych środków. Świadczeniodawca sam określa, uwzględniając uwarunkowania, jaki wymiar godzinowy będzie niezbędny.

Obecnie trwają prace nad wypracowaniem docelowych narzędzi do realizacji koordynacji opieki w POZ, a zarządzenie nr 160/2021/DSOZ jest pierwszym etapem jej wdrożenia. Kolejny etap będzie miał miejsce 1 stycznia 2022 roku. Finansowanie na ten cel będzie rosło, adekwatnie do zwiększającego się zakresu zadań związanych z koordynacją opieki.

Wszystkie aktualności