Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

19-09-2022

Działając na podstawie § 13 ust. 4 zarządzenia nr 16/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), informuję o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną LENALIDOMIDUM refundowanych w ramach programów lekowych:

  1. B.54. Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego,
  2. B.84. Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania

o udzielnie zamówienia publicznego jest:

Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa 

Wskazana osoba do kontaktu:
dr n. med. Magdalena Wysocka
Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Lekowych Medycznych i Badań
Przesiewowych sekretariat: 22 32 77 515
e-mail: http://imid.med.pl/pl/

Wszystkie aktualności