Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

06-04-2017

W związku z opublikowaniem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ogłoszeniem postępowań konkursowych w tym rodzaju świadczeń informujemy, że:

  1. Zapis zarządzenia:

„§ 8. 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na  obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego zawiera umowy: (…) na nie więcej niż jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza i jednej umowy” należy rozumieć, że w ramach jednej umowy lekarz może na wszystkie zakresy świadczeń realizować łącznie wymiar jednego etatu przeliczeniowego.

  1. Odnośnie treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2016 r, w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przedstawiam interpretacje niektórych warunków dodatkowych udzielania świadczeń podlegających ocenie podczas postępowań konkursowych prowadzonych w rodzaju leczenie stomatologiczne:

Lp.

Najczęściej zgłaszane zapytania i problemy dotyczące kryteriów oceny ofert

Interpretacja warunku

1

Jakie będą wymagane warunki od oferentów składających oferty w postępowaniach z zakresu periodontologii?- brak stosownego zakresu w rozporządzeniu w świadczeń gwarantowanych.

Takie jak są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii jako dopuszczające; natomiast warunki z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372 z późn. zm.) jako rankingujące.

2

Czy oferent udzielający świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18.00, w tym jeden z tych dni to sobota otrzymuje punkty dodatkowe z tytułu spełnienia obu tych warunków?

Kryterium ocenia się z punktu widzenia wygody pacjenta, dla którego istotne jest to, żeby świadczeniodawca był jak najdłużej otwarty. We wszystkich przedmiotach postępowania w kryterium Dostępność kategoria Organizacja udzielania świadczeń, jeżeli oferent udziela świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18.00, w tym jeden z tych dni to sobota to oferent uzyskuje punkty z tytułu spełnienia dwóch warunków.

3

Konieczność jednolitej definicji lokalizacji – odmiennej w różnych przepisach prawnych w rozporządzeniu w kryteriów wyboru ofert i inna w Zarządzeniu 18/2017

Pojęcie miejsce i lokalizacja jest jednoznacznie zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .

4

Co to jest czas pracy poradni?

Czy to jest czas pracy lekarzy?

Jakiego procentu lekarzy dotyczy?

Przykład:

Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10–letnim stażem pracy – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

W tych warunkach, w których dostępność lekarzy specjalistów odnosimy do czasu pracy poradni istotnym jest to, przez jaki czas pracy poradni można uzyskać pomoc odpowiednio wysoko wykwalifikowanego specjalisty. Zatem, jeżeli poradnia w tygodniu jest otwarta przez 30 h, to przez 30 h lub odpowiedni procent tego czasu w poradni można uzyskać pomoc specjalisty.

5

Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 100 procedur (ICD-9) z zakresu 23.0301 rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych.

Czy wykonanie dotyczy tylko świadczeń w ramach umowy z Funduszem?

Jeśli nie- to jak ma być dokumentowana liczba wykonanych zdjęć ?

We wszystkich przedmiotach postępowania w kryterium Jakość, w kategorii Realizacja wybranych świadczeń, wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ.

Należy jednak wskazać, że jeżeli w ofercie oferent odnosi się do świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie oferenta.

 

6

Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin.

We wszystkich przedmiotach postępowania w kryterium Dostępność kategoria Organizacja udzielania świadczeń, jeżeli oferent udziela świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18.00,  w tym jeden z tych dni to sobota, to oferent uzyskuje punkty z tytułu spełnienia dwóch warunków. Co do zasady sumowanie punktów nie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w części uwagi wskazano, że w ofercie może być wskazana tylko jedna odpowiedź do wyboru.

 

7

Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi – 100% czasu pracy poradni.

Co uprawnia do stwierdzenia 10 letniego stażu pracy z dziećmi?

W ofercie wystarczającym jest złożenie oświadczenia o tym, że zgłaszana osoba ma co najmniej 10 letni czas od otrzymania i utrzymania prawa wykonywania zawodu pracy z dziećmi. Oferent jednak powinien móc to udowodnić, np. posługując się zakresem obowiązków pracownika, czy też w inny wiarygodny sposób.

 

8

Wykonywanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, niektórych  procedur (ICD-9).

 

Warunek będzie spełniony jeżeli świadczeniodawca w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, chociaż raz wykonał każdą z wymienionych procedur medycznych.

9

Czy dotyczy to wyłącznie świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ? I czy mają te procedury być wykonane wszystkie czy którakolwiek z nich?

23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi;

23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi;

23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem.

Wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ.

Należy jednak wskazać, że jeżeli w ofercie oferent odnosi się do świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie oferenta.

 

10

Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeniobiorców w zakresie następujących rozpoznań (ICD-10) – co najmniej 75% świadczeń.

Czy 75% całego wykonania, czy również świadczeń udzielonych komercyjnie?

 

Wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ.

Należy jednak wskazać, że jeżeli w ofercie oferent odnosi się do świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie oferenta.

11

„co najmniej 75% świadczeń” oznacza, że :

oferent miał prowadzić leczenie 21 z 27 wymienionych schorzeń?

75% wszystkich wykonanych przez oferenta świadczeń mieściło się w granicach rozpoznania tych 27 jednostek chorobowych?

oraz czy (analogicznie do pytania II.1.4 i II.2.2)- czy dotyczy to tylko świadczeń udzielonych w ramach umowy z NFZ?

Warunek oznacza, że 75% wszystkich wykonanych przez oferenta świadczeń mieściło się w granicach rozpoznania tych  jednostek chorobowych.

12

W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych.

W odniesieniu do Tabeli nr 2 Leczenie Stomatologiczne cześć wspólna II. Jakość – pozostałe warunki pkt. 3 i pkt 4 punkty powinna uzyskać każda jednostka prowadząca szkolenie akredytacyjne w dziedzinie stomatologii zgodnej z przedmiotem postępowania konkursowego.

13

Czy w stosunku do tego kryterium istnieje warunek ciągłości kryterium? Czy fakt odejścia osoby specjalizującej się (zakończenie szkolenia) w trakcie trwania umowy wywoła jakiś skutek?

To nie jest sposób oceny ale problem dotyczący realizacji umowy.

14

Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań – co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

Czy aplikacja sprawozdawcza spełnia te kryteria?

Nie. Sprawozdanie do NFZ to nie jest dokumentacja medyczna.

15

Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane w harmonogramie umowy, od 1 do 2 przypadków – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.

Pytanie: Jak należy zdefiniować „przypadek”? Zapis ponadto odnosi się do „osób wykazanych w harmonogramie”, a nie „podmiotów”-czy więc pojęcie „przypadku” odnosimy do każdego wykazanego w umowie lekarza?

 

Weryfikacja warunku powinna odbywać się na podstawie sprawozdań świadczeniodawców. Jeżeli wykazany w harmonogramie lekarz w przyjętym do oceny okresie nie udzielił żadnego świadczenia uzasadnia to przyznanie punktów ujemnych.

Jeżeli stwierdzono, że był jeden taki lekarz, lub dwóch takich lekarzy to należy przyznać  jeden punkt ujemny. Jeżeli więcej niż dwóch lekarzy to 2 punkty ujemne.

Pod pojęciem „przypadek” mieści się osoba wykazana w harmonogramie, a nie pacjent  (świadczeniobiorca).

Przypadek oznacza lekarza, a nie świadczenie.

 

  1. Przy uzupełnianiu ankiet dotyczących leczenia stomatologicznego należy mieć na uwadze nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W obowiązującym rozporządzeniu doprecyzowano kryterium dostępności  dotyczące odrębnej aplikacji służącej do bieżącej rejestracji świadczeniobiorców. Oferent spełnia to kryterium jeżeli spełniony został warunek posiadania aplikacji z opcją automatycznego wskazania terminu.

Jednocześnie w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, w przypadku pytania o zatrudnienie lekarza dentysty specjalisty w wymiarze co najmniej 50% czasu pracy poradni, spełnieniem kryterium jest zatrudnienie zarówno lekarza w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją jak i lekarza w dziedzinie stomatologii zachowawczej.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 

Wszystkie aktualności