Aktualności

Aktualności Centrali

Leczenie poza granicami kraju - Informacje dla lekarza

17-11-2014

Warunki, które musi spełnić lekarz kierujący na leczenia za granicą

Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń wypełniany jest w części III przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - specjalistę w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

Wypełnianie wniosku przez lekarza

W części III - wypełnianej przez lekarza, wniosek zawiera rubryki, w których należy wskazać:

 • imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek,
 • pieczęć  lekarza zawierającą  numer prawa  wykonywania zawodu, informację o specjalizacji oraz tytuł i stopień naukowy,
 • pieczęć  świadczeniodawcy, u którego  lekarz wypełniający wniosek  udziela świadczeń opieki zdrowotnej,
 • informacje dotyczące zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, tj. państwo leczenia, pełną nazwę i dane kontaktowe podmiotu udzielającego świadczeń (adres, numer telefonu/faksu, adres e-mail),
 • uzasadnienie wyboru zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego  przyczynę złożenia wniosku, oraz  rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji  Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
 • informacje o dotychczasowym przebiegu  choroby  i zastosowanym leczeniu,
 • prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby,
 •  wskazanie szczegółowego zakresu  leczenia  lub badań diagnostycznych, których dotyczy wniosek,
 • uzasadnienie konieczności leczenia w zagranicznym podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, wraz ze wskazaniem przyczyn braku możliwości przeprowadzenia leczenia na terenie kraju,
 • w przypadku gdy zachodzi taka konieczność - wskazanie środka transportu do miejsca leczenia poza granicami kraju wraz z uzasadnieniem jego zastosowania.

źródło - Departament Współpracy Międzynarodowej
Wszystkie aktualności