Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ realizatorem I etapu projektu w zakresie koordynowanej opieki zdrowotnej

12-01-2016

Narodowy Fundusz Zdrowia, w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Zdrowia, przystępuje do realizacji projektu pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”.

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce poprzez wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji.

Głównym efektem projektu będą rozwiązania organizacyjne ułatwiające pacjentom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej o wysokiej jakości i skuteczności.

Główne działania w ramach realizacji I etapu Projektu:

  • opracowanie, także w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, modeli opieki koordynowanej, w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki;
  • upowszechnienie informacji o najlepszych rozwiązaniach międzynarodowych;
  • konferencje i spotkania interesariuszy systemu ochrony zdrowia na temat nowych rozwiązań organizacyjnych oraz aktywna edukacja w tym zakresie, skierowana także do pacjentów.

Zadania wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej z zakresu opieki koordynowanej na poziomie międzynarodowym będą realizowane we współpracy z Bankiem Światowym. Aktywność Banku Światowego polegająca m.in. na tworzeniu platform edukacyjnych, zbieraniu najnowszej wiedzy, analizie nowych trendów i proponowaniu najlepszych rozwiązań dla 188 państw członkowskich, pozwoli na zapewnienie najwyższej klasy ekspertów w celu przygotowania rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do potrzeb polskiego systemu ochrony zdrowia.

Projekt NFZ stanowi I etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK. Następnymi krokami w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap II - pilotażowy, realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizacjach oraz III etap - wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

źródło - Departament Analiz i Strategii

Wszystkie aktualności