Aktualności

Aktualności Centrali

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osób pochodzenia polskiego przez uczelnie

05-01-2023

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2770) i wprowadzeniem w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) nowego przepisu (ust. 3a),  ubezpieczonymi obowiązkowo przez uczelnie będą:

  • studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka nieposiadający innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby wymienione powyżej nie mogą być obejmowane ubezpieczeniem dobrowolnym, a jeżeli były nim objęte wcześniej - powinny zostać wyrejestrowane z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnie  (kod 2410) z dniem 31 grudnia 2022 roku i zostać ponownie zarejestrowane jako osoba ubezpieczona obowiązkowo z kodem 18 11 - student lub uczestnik studiów doktoranckich, a jeżeli uczelnia prowadzi kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, powinna zgłosić osobę, która została uznana za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadającą ważną Kartę Polaka z tytułem 2110.

Jednocześnie od 1 stycznia 2023 roku za powyższe osoby uczelnie nie będą odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie aktualności