Aktualności

Aktualności Centrali

Pakiet instrumentów wzmacniających stabilność finansową świadczeniodawców

28-03-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotował zestaw konkretnych instrumentów finansowych, które zagwarantują placówkom medycznym stabilność w okresie epidemii COVID-19.

 

1. Wsparcie z budżetu państwa w walce z COVID-19. Dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gwarantuje specustawa, która jednoznacznie określa, że wszystkie wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa pochodzą z budżetu państwa. To główny strumień finansowania zadań związanych epidemią COVID-19. Oznacza to, że finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19 nie odbędzie się kosztem innych świadczeń, za które płaci Narodowy Funduszu Zdrowia.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2. Wzrost wyceny punktu rozliczeniowego. Środki pochodzące z funduszu zapasowego NFZ – ponad miliard złotych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zwiększenia wyceny punktu w ryczałcie PSZ o około 5 proc. Przeszacowanie wartości ryczałtu, będzie naliczane wstecznie od stycznia 2020 roku.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 36/2020/DEF

3. Płatność rat kontraktowych niezależnie od poziomu realizacji świadczeń. Wypłacanie placówkom, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej działalności, a nie biorą bezpośredniego udziału w walce z koronawirusem, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałyby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach (na wniosek jednostki).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

4. Szybsze i częstsze wypłaty. Wypłaty środków wynikających z kontraktów, będą szybsze i częstsze – na wniosek świadczeniodawcy – nawet do 4 razy w miesiącu. Terminy płatności zostały skrócone z 14 dni kalendarzowych do maksymalnie 5 dni roboczych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

5. Mechanizm wyrównywania ryczałtu. Zaangażowanie szpitali w walkę z COVID-19 może wpłynąć na ograniczenie ich podstawowej działalność. Aby tego uniknąć, placówki te będą mogły skorzystać z mechanizmu wyrównywania ryczałtu. Oznacza to, że oprócz środków wypłaconych za świadczenia związane z COVID-19, dodatkowo skorzystają z przysługującego im ryczałtu PSZ.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 32/2020/DEF

6. Dodatkowe środki za realizację konkretnych świadczeń związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19. Szpitale jednoimienne, czyli jednostki w całości zaangażowane w walkę z koronawirusem, oprócz ryczałtu i zapłaty za każde świadczenie związane z COVID19 otrzymają dodatkowo środki za gotowość do udzielenia świadczeń (w przeliczeniu na łóżko i respirator). To pozwoli na pełne zabezpieczenie finansowe placówek w tym okresie.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 40/2020/DSOZ

7. Teleporady. Wprowadziliśmy również rozwiązania pozwalające na szersze zastosowanie niż dotychczas zdalnych form opieki nad pacjentami, czyli teleporad, które są dodatkowo finansowane. Zdalne konsultacje pacjentów z lekarzami są już możliwe w POZ (m.in. teleporady udzielane pacjentom spoza listy aktywnej na terenie tej samej gminy), w psychiatrii i terapii uzależnień, świadczeniach udzielanych w opiece domowej.

Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach

Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

Realizacja i rozliczanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych i żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Wszystkie aktualności